Hàm Văn Bản

Các bài viết về Hàm Văn Bản

Hàm RIGHT, RIGHTB - Hàm trả về 1 hoặc nhiều ký tự ngoài cùng phía bên phải của chuỗi văn bản trong Excel

Hàm RIGHT, RIGHTB - Hàm trả về 1 hoặc nhiều ký tự ngoài cùng phía bên phải của chuỗi văn bản trong Excel

Mô tả: Hàm trả về 1 hoặc nhiều ký tự ngoài cùng phía bên phải của chuỗi văn bản. - Hàm Right trả về 1 hoặc nhiều ký tự ngoài cùng phía bên phải trong chuỗi văn bản dựa vào số ký tự. - Hàm Rightb trả về 1 hoặc nhiều ký tự ngoài cùng phía bên phải trong chuỗi văn bản dựa vào số ký tự.

Hàm REPLACE, REPLACEB - Hàm thực hiện thay thế 1 phần của chuỗi văn bản bằng 1 chuỗi văn bản khác trong Excel

Hàm REPLACE, REPLACEB - Hàm thực hiện thay thế 1 phần của chuỗi văn bản bằng 1 chuỗi văn bản khác trong Excel

Mô tả: Hàm thực hiện thay thế 1 phần của chuỗi văn bản bằng 1 chuỗi văn bản khác. - Hàm Replace thay thế 1 chuỗi văn bản bằng 1 chuỗi văn bản khác dựa vào số ký tự đã chỉ định. - Hàm Replaceb thay thế 1 chuỗi văn bản bằng 1 chuỗi văn bản khác dựa vào số byte đã chỉ định.