Hàm SEARCH, SEARCHB - Hàm xác định vị trí của 1 từ hoặc 1 chuỗi văn bản con trong 1 chuỗi văn bản lớn trong Excel

Bài viết dưới đây giới thiệu tới các bạn hàm SEARCH, SEARCHB – 1 trong số những hàm nằm trong nhóm hàm văn bản rất được ưa dùng trong Excel.

Hàm Search, Searchb

Mô tả: Hàm xác định vị trí của 1 từ hoặc 1 chuỗi văn bản con trong 1 chuỗi văn bản lớn, không phân biệt chữ hoa và chữ thường.

- Trong ngôn ngữ hỗ trợ DBCS hàm SEARCHB đếm mỗi ký tự là 2 byte, nếu không hàm SEARHB hoạt động như hàm SEARCH.

Cú pháp:

SEARCH(find_text,within_text,[start_num])
SEARCHB(find_text,within_text,[start_num])

Trong đó:

- find_text: Chuỗi văn bản muốn tìm kiếm trong chuỗi lớn, là tham số bắt buộc.

- within_text: Văn bản chứa chuỗi văn bản cần tìm kiếm, là tham số bắt buộc.

- start_num: Vị trí của ký tự bắt đầu tìm kiếm, là tham số bắt buộc.

Chú ý:

- Hàm SEARCH, SEARCHB không phân biệt chữ hoa và chữ thường nếu muốn phân biệt sử dụng hàm FIND, FINDB.

- Có thể sử dụng thêm các ký tự đại diện để tìm kiếm, ví dụ dấu “?”, “*”…

- Nếu hàm không tìm thấy chuỗi văn bản đó -> trả về giá trị lỗi #VALUE!

- Nếu bỏ qua đối số start_num -> giá trị mặc định là 1.

- Nếu start_num < 0 hoặc start_num lớn hơn độ dài chuỗi -> hàm trả về giá trị lỗi #VALUE!

Ví dụ:

Xác định vị trí chuỗi văn bản con trong chuỗi văn bản gốc với dữ liệu được mô tả trong bảng dưới đây:

Hàm SEARCH, SEARCHB trong Excel

- Tại ô cần tính nhập công thức: =SEARCH(C6,D6,E6).

Hàm SEARCH, SEARCHB trong Excel 2

- Nhấn Enter -> giá trị trả về là:

Hàm SEARCH, SEARCHB trong Excel 3

- Tương tự sao chép công thức cho các giá trị còn lại được kết quả:

Hàm SEARCH, SEARCHB trong Excel 4

- Trường hợp bỏ qua tham số start_num -> hàm lấy giá trị mặc định là 1 do đó trả về vị trí chuỗi net đầu tiên:

Hàm SEARCH, SEARCHB trong Excel 5

- Trường hợp start_num < 0 hoặc start_num lớn hơn độ dài chuỗi -> hàm trả về giá trị lỗi #VALUE!

Hàm SEARCH, SEARCHB trong Excel 6

- Với hàm SEARCHB các bạn thao tác tương tự. Nếu máy tính của bạn hỗ trợ ngôn ngữ DBCS -> hàm coi mỗi ký tự là 2 byte, nếu không mỗi ký tự là 1 byte.

Trên đây là hướng dẫn và một số ví dụ cụ thể khi sử dụng hàm SEARCH, SEARCHB trong Excel.

Chúc các bạn thành công!

Viết bình luận