Hàm STDEV - Hàm ước tính độ lệch chuẩn dựa trên mẫu trong Excel

Bài viết dưới đây giới thiệu tới các bạn hàm STDEV – 1 trong số những hàm nằm trong nhóm hàm tương thích rất được ưa dùng trong Excel.

Hàm STDEV

Mô tả: Hàm ước tính độ lệch chuẩn dựa trên mẫu. Độ lệch chuẩn chính là số đo độ phân tán của các giá trị so với giá trị trung bình.

Cú pháp: STDEV(number1,[number2],...).

Trong đó:

- number1,[number2],...: Các đối số tương ứng với mẫu tổng thể, trong đó number1 là tham số bắt buộc, các tham số còn lại là tùy ý và chứa tối đa 255 tham số number.

Chú ý:

- Hàm STDEV giả định các đối số của nó là mẫu tổng thể.

- Với hàm này độ lệch chuẩn được tính bằng phương pháp “n – 1”.

- Đối số có thể là số, tên hoặc mảng tham chiếu có chứa số.

- Khi gõ trực tiếp các giá trị logic hoặc văn bản vào trong hàm -> các giá trị đó vẫn được tính.

- Nếu đối số là mảng hay tham chiếu -> chỉ có các giá trị đó mới được tính, các giá trị logic và văn bản bị bỏ qua.

- Các giá trị logic hay văn bản không thể chuyển đổi thành kiểu số khiến hàm xảy ra lỗi.

- Nếu muốn tính cả giá trị logic và văn bản -> sử dụng hàm STDEVA.

- Hàm STDEV sử dụng công thức trong tính toán:

Phương trình

Trong đó: x là trung độ mẫuAVERAGE(number1,number2,…) n là kích thước mẫu.

Ví dụ:

Tính độ lệch chuẩn dựa trên mẫu của các giá trị number được mô tả trong bảng dữ liệu dưới đây:

Hàm STDEV trong Excel

- Tại ô cần tính nhập công thức: =STDEV(D6:D10).

Hàm STDEV trong Excel 2

- Nhấn Enter -> độ lệch chuẩn dựa trên mẫu của các giá trị number là:

Hàm STDEV trong Excel 3

- Trường hợp giá trị number là giá trị văn bản hoặc logic -> hàm bỏ qua những giá trị đó:

Hàm STDEV trong Excel 4

Trên đây là hướng dẫn và một số ví dụ cụ thể khi sử dụng hàm STDEV trong Excel.

Chúc các bạn thành công!

Viết bình luận