Hàm bình phương trong Excel – Cách sử dụng hàm bình phương và ví dụ

Các bạn muốn tính bình phương trong Excel mà chưa biết cách tính như thế nào, chưa biết sử dụng những cách nào để tính bình phương? Vậy các bạn hãy cùng tham khảo bài viết dưới đây để biết cách tính bình phương trong Excel sử dụng hàm và sử dụng toán tử “^”.

Hàm bình phương trong Excel – Cách sử dụng hàm bình phương và ví dụ

Dưới đây bài viết chia sẻ đến các bạn các tính bình phương sử dụng hàm bình phương trong Excel, cách sử dụng và ví dụ cụ thể.

Mô tả

Để tính bình phương trong Excel các bạn có thể sử dụng hàm tính lũy thừa Power, hàm Power sẽ trả về kết quả của một số được nâng theo một lũy thừa.

Cú pháp

=POWER(number;power)

Trong đó:

  • number là đối số bắt buộc, đây là số cơ sở, số cần tính lũy thừa (bình phương), number có thể là số thực bất kỳ nào.
  • power là đối số bắt buộc, đây là hàm mũ mà các bạn muốn nâng số cơ sở number lên theo lũy thừa, nếu các bạn muốn tính bình phương thì power sẽ bằng 2.

Lưu ý: trong Excel các bạn cũng có thể sử dụng toán tử “^” để tính bình phương của một số thay cho hàm POWER ví dụ các bạn nhập = 3^2 (3 bình phương).

Ví dụ

Ví dụ 1: Sử dụng toán tử mũ “^” để tính bình phương trong Excel

Sử dụng toán tử “^” để tính bình phương của 5. Các bạn nhập công thức =5^2, như vậy các bạn đã tính bình phương của 5 và kết quả trả về sẽ là 25.

Lưu ý: trước bất kỳ một phép toán nào trong Excel các bạn đều phải viết dấu = nếu không Excel sẽ không thực hiện phép toán.

Sử dụng toán tử “^” để tính trực tiếp bình phương của 5

Các bạn cũng có thể tham chiếu đến các ô chứa số và sử dụng toán tử “^”.

Tham chiếu đến các ô chứa số và sử dụng toán tử “^”

Ví dụ 2: Sử dụng hàm POWER để tính bình phương trong Excel.

Nếu bạn muốn tính bình phương của 5,5 sử dụng hàm POWER thì các bạn nhập hàm như sau =POWER(5,5;2) như vậy hàm POWER sẽ trả về kết quả 30.25.

Nhập 5,5 trực tiếp vào hàm POWER

Các bạn cũng có thể tham chiếu đến các ô chứa số thay vì nhập số trực tiếp vào hàm POWER như ví dụ dưới đây.

Hoặc tham chiếu đến các ô chứa số

Trên đây là hai cách tính bình phương trong Excel mà bài viết đã chia sẻ đến các bạn, các bạn có thể sử dụng hàm lũy thừa để tính bình phương hoặc sử dụng toán tử mũ “^” để tính bình phương trong Excel. Chúc các bạn thành công!

Viết bình luận