Hàm LEFT, LEFTB - Hàm trả về 1 hoặc nhiều ký tự ngoài cùng bên trái trong 1 chuỗi văn bản trong Excel

Bài viết dưới đây giới thiệu tới các bạn hàm LEFT, LEFTB – 1 trong số những hàm nằm trong nhóm hàm văn bản rất được ưa dùng trong Excel.

Hàm LEFT, LEFTB

Mô tả:

- Hàm LEFT trả về 1 hoặc nhiều ký tự ngoài cùng bên trái trong 1 chuỗi văn bản dựa vào số ký tự đã xác định.

- Hàm LEFTB trả về 1 hoặc nhiều ký tự ngoài cùng bên trái trong 1 chuỗi văn bản dựa vào số byte đã xác định.

Cú pháp:

LEFT(text, [num_chars])
LEFTB(text, [num_bytes])

Trong đó:

- text: Chuỗi văn bản có chứa các kí tự muốn trả về, là tham số bắt buộc.

- num_chars: Giá trị số chỉ rõ số ký tự muốn trả về, là tham số tùy chọn.

- num_bytes: Giá trị số tính theo byte chỉ rõ số ký tự muốn trả về, là tham số tùy chọn.

Chú ý:

- Nếu num_char < 0 hoặc num_bytes < 0 -> hàm trả về giá trị lỗi #VALUE!

- Nếu num_char hoặc num_bytes lớn hơn độ dài toàn bộ văn bản hoặc -> hàm trả về toàn bộ văn bản đó.

- Nếu num_char hoặc num_bytes bị bỏ qua -> hàm giả định giá trị là 1.

Ví dụ:

Lấy các ký tự trong chuỗi văn bản dựa vào số ký tự và số byte được mô tả trong bảng dữ liệu dưới đây:

Hàm LEFT, LEFTB trong Excel

- Lấy chuỗi ký tự dựa vào số ký tự đã xác định. Tại ô cần tính nhập công thức: =LEFT(C6,D6).

Hàm LEFT, LEFTB trong Excel 2

- Nhấn Enter -> giá trị trả về là:

Hàm LEFT, LEFTB trong Excel 3

- Lấy chuỗi ký tự dựa vào số byte đã xác định. Tại ô cần tính nhập công thức: =LEFTB(C6,E6).

Hàm LEFT, LEFTB trong Excel 4

- Nhấn Enter -> giá trị trả về của hàm là:

Hàm LEFT, LEFTB trong Excel 5

- Tương tự sao chép cho các giá trị còn lại theo các hàm được kết quả:

Hàm LEFT, LEFTB trong Excel 6

- Trường hợp num_char hoặc num_bytes lớn hơn độ dài toàn bộ văn bản hoặc -> hàm trả về toàn bộ văn bản đó.

Hàm LEFT, LEFTB trong Excel 7

- Trường hợp num_char < 0 hoặc num_bytes < 0 -> hàm trả về giá trị lỗi #VALUE!

Hàm LEFT, LEFTB trong Excel 8

Trên đây là hướng dẫn và một số ví dụ cụ thể khi sử dụng hàm LEFT, LEFTB trong Excel.

Chúc các bạn thành công!

Viết bình luận