Hàm ERF - Trả về hàm sai số được lấy tích phân giữa lower_limit và uper_limit trong Excel

Bài viết dưới đây giới thiệu tới các bạn hàm ERF – 1 trong số những hàm nằm trong nhóm hàm kỹ thuật rất được ưa dùng trong Excel.

Hàm ERF

Mô tả: Trả về hàm sai số được lấy tích phân giữa lower_limituper_limit.

Cú pháp: ERF(lower_limit,[upper_limit]).

Trong đó:

- lower_limit: Giới hạn dưới để lấy tích phân ERF, là tham số bắt buộc.

- uper_limit: Giới hạn trên để lấy tích phân ERF, là tham số tùy chọn nếu bỏ qua hàm thực hiện lấy tích phân giữa số 0 và uper_limit.

Chú ý:

- Nếu lower_limt hoặc uper_limit không phải dạng số -> hàm trả về giá trị lỗi #VALUE!

Ví dụ:

Tính giá trị hàm sai số được lấy tích phân giữa các giá trị được mô tả trong bảng dữ liệu dưới đây:

Hàm ERF trong Excel

- Tại ô cần tính nhập công thức: =ERF(C6,D6).

Hàm ERF trong Excel 2

- Nhấn Enter -> giá trị trả về là:

Hàm ERF trong Excel 3

- Tương tự sao chép công thức cho các giá trị còn lại được kết quả:

Hàm ERF trong Excel 4

- Trường hợp 1 trong 2 giá trị lower_limit, uper_limit không phải dạng số -> hàm trả về giá trị lỗi #VALUE!

Hàm ERF trong Excel 5

- Trường hợp muốn lấy hàm sai số giữa lower_limit và giá trị 0 -> bỏ qua tham số uper_limit -> nhập công thức: =ERF(C10) -> nhấn Enter -> kết quả trả về là:

Hàm ERF trong Excel 6

Trên đây là hướng dẫn và một số ví dụ cụ thể khi sử dụng hàm ERF trong Excel.

Chúc các bạn thành công!

Viết bình luận