Hàm BASE – Hàm chuyển đổi 1 số sang dạng trình bày văn bản với cơ số cho trước trong Excel

Bài viết dưới đây giới thiệu chi tiết cách sử dụng hàm BASE – 1 trong những hàm lượng giác và toán học hay sử dụng hiện nay.

Hàm Base

Mô tả: Hàm thực hiện chuyển đổi 1 số sang dạng trình bày văn bản với cơ số cho trước. Hàm này hỗ trợ từ phiên bản Excel 2013 trở đi.

Cú pháp: BASE(Number, Radix, [Min_length]).

Trong đó:

- Number: Giá trị số muốn chuyển đổi sang dạng văn bản, giá trị này phải là số nguyên và 0 ≤ Number < 2 mũ 53, là tham số bắt buộc.

- Radix: Cơ số muốn chuyển đổi, Radix phải là số nguyên và 2 ≤ Radix ≤ 36, là tham số bắt buộc.

- Min_length: Độ dài tối thiểu của chuỗi văn bản trả về, giá trị này phải là số nguyên và lớn hơn hoặc bằng 0, là tham số tùy chọn.

Chú ý:

- Nếu giá trị Number, Radix, Min_length nằm ngoài giới hạn tối đa và tối thiểu -> hàm trả về giá trị lỗi #NUM!

- Nếu giá trị Number không phải là giá trị số -> hàm trả về giá trị lỗi #VALUE!

- Trường hợp các đối số của hàm không phải là số nguyên chúng bị cắt cụt thành số nguyên, hay hàm lấy phần nguyên của các giá trị đó.

- Nếu giá trị trả về của hàm ngắn hơn độ dài tối thiểu được chỉ định trong đối số Min_length -> hàm thêm số 0 vào đằng trước kết quả trả về.

- Giá trị tối đa của đối số min_length là 255.

Ví dụ:

Chuyển đổi các số trong bảng theo mô tả sử dụng hàm BASE.

Hàm BASE trong Excel

1. Chuyển đổi số 16 sang hệ nhị phân.

1.1. Không giới hạn độ dài tối thiểu

- Do hệ nhị phân tức cơ số 2 -> nhập công thức: =BASE(16,2).

Hàm BASE trong Excel 2

- Nhấn Enter -> giá trị 16 chuyển đổi sang hệ nhị phân là:

Hàm BASE trong Excel 3

1.2. Chuyển đổi giới hạn độ dài tối thiểu dãy trả về

- Chuyển đổi số 16 sang hệ nhị phân với độ dài tối thiểu là 8 -> nhập công thức: =BASE(16,2,8).

Hàm BASE trong Excel 4

- Nhấn Enter -> giá trị 16 chuyển sang hệ nhị phân với độ dài tối thiểu 8 là: 00010000. Do giá trị trả về chỉ có 5 kí tự trong khi đó độ dài tối thiểu là 8 kí tự -> tự động thêm 3 số 0 vào trước giá trị trả về để phù hợp với giá trị tối thiểu của Min_length.

Hàm BASE trong Excel 5

2. Chuyển đổi sang hệ thập lục phân.

- Khi chuyển sang hệ thập lục phân thay đổi cơ số là 16.

- Không giới hạn độ dài tối thiểu -> nhập công thức: =BASE(16,16) -> giá trị 16 đổi sang hệ thập lục phân là:

Hàm BASE trong Excel 6

- Giới hạn độ dài tối thiểu -> nhập công thức: =BASE(16,16,5) -> giá trị 16 chuyển sang hệ thập lục phân với độ dài tối thiểu là 5 là:

Hàm BASE trong Excel 7

3. Chuyển đổi sang hệ bát phân.

- Thay đổi cơ số là 8 -> nhập công thức: =BASE(16,8) -> giá trị 16 chuyển sang hệ bát phân là:

Hàm BASE trong Excel 8

Tương tự với các hệ số khác bạn chỉ cần thay đổi cơ số cho phù hợp.

Trên đây là hướng dẫn chi tiết cách sử dụng và một số chú ý khi sử dụng hàm BASE.

Chúc các bạn thành công!

Viết bình luận