Hàm FORECAST - Hàm thực hiện tính toán hay dự đoán 1 giá trị tương lai dựa vào giá trị hiện tại trong Excel

Bài viết dưới đây giới thiệu tới các bạn hàm FORECAST – 1 trong số những hàm nằm trong nhóm hàm tương thích rất được ưa dùng trong Excel.

Hàm FORECAST

Mô tả: Hàm thực hiện tính toán hay dự đoán 1 giá trị tương lai dựa vào giá trị hiện tại. Hàm dự đoán dựa vào phép hồi quy tuyến tính.

Cú pháp: FORECAST(x, known_y's, known_x's).

Trong đó:

- x: Điểm dữ liệu muốn dự đoán 1 giá trị cho nó, là tham số bắt buộc.

- known_y's: Phạm vi hay mảng phụ thuộc, là tham số bắt buộc.

- known_x's: Phạm vi hay mảng độc lập, là tham số bắt buộc.

Chú ý:

- Nếu x không phải dạng số -> hàm trả về giá trị lỗi #VALUE!

- Nếu known_x's, known_y's chứa số điểm dữ liệu không bằng nhau hoặc trống -> hàm trả về giá trị lỗi #N/A!

- Phương trình của hàm FORECAST là a + bx. Trong đó:

Phương trình

Và:

Phương trình 2

Trong đó x và y là các số trung bình mẫu AVERAGE(known_x's) AVERAGE(known y's).

Ví dụ:

Tìm giá trị dự đoán của y biết giá trị của x là 46.

Hàm FORECAST trong Excel

- Tại ô cần tính nhập công thức: =FORECAST(46,C6:C10,D6:D10).

Hàm FORECAST trong Excel 2

- Nhấn Enter -> giá trị trả về của hàm là:

Hàm FORECAST trong Excel 3

- Trường hợp số điểm dữ liệu của x và y không bằng nhau -> hàm trả về giá trị lỗi #N/A!

Hàm FORECAST trong Excel 4

Trên đây là hướng dẫn và một số ví dụ cụ thể khi sử dụng hàm FORECAST trong Excel.

Chúc các bạn thành công!

Viết bình luận