Hàm SUMPRODUCT - Hàm trả về tổng của các tích số của các thành phần tương ứng trong mảng trong Excel

Bài viết dưới đây giới thiệu tới các bạn hàm SUMPRODUCT – 1 trong số những hàm nằm trong nhóm hàm lượng giác và toán học rất được ưa dùng trong Excel.

Hàm Sumproduct

Mô tả: Hàm trả về tổng của các tích số của các thành phần tương ứng trong mảng.

Cú pháp: SUMPRODUCT(array1, [array2], [array3], ...).

Trong đó:

- array1: Đối số mảng đầu tiên muốn nhân các thành phần và cộng tổng, tham số bắt buộc.

- array2, array3…: Các đối số mảng khác muốn tính, chứa tối đa 255 đối số mảng, là tham số tùy chọn.

Chú ý:

- Các đối số mảng phải có cùng kích thước nếu không hàm trả về giá trị lỗi #VALUE!

- Các giá trị trong mảng không thuộc kiểu số được hàm SUMPRODUCT coi bằng 0.

Ví dụ:

1. Tính doanh thu đã bán được trong tháng 1.

Hàm SUMPRODUCT trong Excel

- Tại ô cần tính nhập công thức: =SUMPRODUCT(E7:F12,G7:H12).

Hàm SUMPRODUCT trong Excel 2

- Nhấn Enter -> tổng doanh thu trong tháng 1 là:

Hàm SUMPRODUCT trong Excel 3

2. Tính tổng doanh thu trong tháng 1 và tháng 2.

Hàm SUMPRODUCT trong Excel 4

- Tại ô cần tính giá trị nhập công thức: =SUMPRODUCT(E8:F13,G8:H13).

Hàm SUMPRODUCT trong Excel 5

- Nhấn Enter -> tổng doanh thu trong tháng 1 và tháng 2 là:

Hàm SUMPRODUCT trong Excel 6

- Trường hợp nếu 2 mảng không có cùng kích thước -> hàm trả về giá trị lỗi #VALUE!

Hàm SUMPRODUCT trong Excel 7

Trên đây là hướng dẫn và một số ví dụ cụ thể khi sử dụng hàm SUMPRODUCT.

Chúc các bạn thành công!

Viết bình luận