Hàm LEN, LENB - Hàm trả về độ dài chuỗi văn bản theo số ký tự hay số byte trong Excel

Bài viết dưới đây giới thiệu tới các bạn hàm LEN, LENB – 1 trong số những hàm nằm trong nhóm hàm văn bản rất được ưa dùng trong Excel.

Hàm LEN, LENB

Mô tả:

- Hàm LEN trả về số ký tự trong 1 chuỗi văn bản.

- Hàm LENB trả về số byte dùng để biểu thị số ký tự trong chuỗi văn bản.

Cú pháp:

LEN(text)
LENB(text)

Trong đó:

- text: Chuỗi văn bản muốn tìm độ dài của nó, là tham số bắt buộc.

Chú ý:

- Nếu text = “”-> hàm trả về giá trị 0.

Ví dụ:

Xác định độ dài chuỗi văn bản theo số ký tự và số byte được mô tả trong bảng dữ liệu dưới đây:

Hàm LEN,LENB trong Excel

- Tính độ dài chuỗi văn bản dựa vào số ký tự. Tại ô cần tính nhập công thức: =LEN(C6).

Hàm LEN,LENB trong Excel 2

- Nhấn Enter -> giá trị trả về là:

Hàm LEN,LENB trong Excel 3

- Tính độ dài chuỗi văn bản dựa vào số byte. Tại ô cần tính nhập công thức: =LENB(C6).

Hàm LEN,LENB trong Excel 4

- Nhấn Enter -> giá trị trả về của hàm là:

Hàm LEN,LENB trong Excel 5

- Tương tự sao chép cho các giá trị còn lại theo các hàm được kết quả:

Hàm LEN,LENB trong Excel 6

- Trường hợp chuỗi văn bản là giá trị rỗng -> hàm trả về giá trị 0.

Hàm LEN,LENB trong Excel 7

Trên đây là hướng dẫn và một số ví dụ cụ thể khi sử dụng hàm LEN, LENB trong Excel.

Chúc các bạn thành công!

Viết bình luận