Hàm VAR - Hàm ước tính phương sai dựa trên mẫu trong Excel

Bài viết dưới đây giới thiệu tới các bạn hàm VAR – 1 trong số những hàm nằm trong nhóm hàm tương thích rất được ưa dùng trong Excel.

Hàm VAR

Mô tả: Hàm ước tính phương sai dựa trên mẫu.

Cú pháp: VAR(number1,[number2],…).

Trong đó:

- number1,[number2],…: Là các giá trị cần ước tính phương sai, trong đó number1 là tham số bắt buộc, các giá trị còn lại là tùy ý và chứa tối đa 255 tham số number.

Chú ý:

- Hàm VAR giả định các đối số của nó là một mẫu của tập hợp.

- Đối số có thể là số, tên hoặc mảng tham chiếu có chứa số.

- Nếu đối số là mảng hay tham chiếu chỉ những giá trị trong mảng đó mới được dùng.

- Khi gõ trực tiếp các giá trị logic và trình bày số dạng văn bản vào các đối số của hàm -> những giá trị này vẫn được tính.

- Hàm xảy ra lỗi khi các đối số là văn bản hoặc giá trị lỗi không thể chuyển đổi.

- Nếu muốn tính toán cả giá trị logic và văn bản -> sử dụng hàm VARA.

- Phương trình tính toán hàm VAR là:

Phương trình

Trong đó:

+ x là trung độ mẫu AVERAGE(number1,number2,…).

+ n là kích thước mẫu.

Ví dụ:

Tính phương sai ước tính dựa trên mẫu của các giá trị được mô tả trong bảng dữ liệu dưới đây:

Hàm VAR trong Excel

- Tại ô cần tính nhập công thức: =VAR(D6:D10).

Hàm VAR trong Excel 2

- Nhấn Enter -> phương sai ước tính dựa trên mẫu của các giá trị number là:

Hàm VAR trong Excel 3

- Trường hợp giá trị number là văn bản hoặc giá trị logic -> hàm bỏ qua những giá trị đó:

Hàm VAR trong Excel 4

Trên đây là hướng dẫn và một số ví dụ cụ thể khi sử dụng hàm VAR trong Excel.

Chúc các bạn thành công!

Viết bình luận