Hàm EXPONDIST - Hàm trả về phân bố hàm mũ trong Excel

Bài viết dưới đây giới thiệu tới các bạn hàm EXPONDIST – 1 trong số những hàm nằm trong nhóm hàm tương thích rất được ưa dùng trong Excel.

Hàm EXPONDIST

Mô tả: Hàm trả về phân bố hàm mũ. Ứng dụng hàm để làm mẫu thời gian các sự kiện.

Cú pháp: EXPONDIST(x,lambda,cumulative).

Trong đó:

- x: Giá trị của hàm, là tham số bắt buộc.

- lambda: Giá trị tham số, là tham số bắt buộc.

- cumulative: Giá trị logic quyết định dạng thức của hàm, là tham số bắt buộc bao gồm:

+ cumulative = True -> hàm trả về hàm phân bố lũy tích.

+ cumulative = False -> hàm trả về hàm mật độ xác suất.

Chú ý:

- Nếu x, lambda không phải dạng số -> hàm trả về giá trị lỗi #VALUE!

- Nếu lambda < 0 -> hàm trả về giá trị lỗi #NUM!

- Nếu x < 0 -> hàm trả về giá trị lỗi #NUM!

- Phương trình hàm mật độ xác suất là:

Phương trình

- Phương trình hàm phân bố lũy tích là:

Phương trình 2

Ví dụ:

Tính giá trị hàm phân bố hàm mũ lũy tích và xác suất với số liệu trong bảng dữ liệu dưới đây:

Hàm EXPONDIST trong Excel

- Tính giá trị hàm phân bố hàm mũ lũy tích. Tại ô cần tính nhập công thức: =EXPONDIST(D6,D7,D8).

Hàm EXPONDIST trong Excel 2

- Nhấn Enter -> giá trị trả về của hàm là:

Hàm EXPONDIST trong Excel 3

- Tính giá trị hàm phân bố hàm mũ xác suất. Tại ô cần tính nhập công thức: =EXPONDIST(D6,D7,D90).

Hàm EXPONDIST trong Excel 4

- Nhấn Enter -> giá trị trả về của hàm là:

Hàm EXPONDIST trong Excel 5

Trên đây là hướng dẫn và một số ví dụ cụ thể khi sử dụng hàm EXPONDIST trong Excel.

Chúc các bạn thành công!

Viết bình luận