Hàm RIGHT, RIGHTB - Hàm trả về 1 hoặc nhiều ký tự ngoài cùng phía bên phải của chuỗi văn bản trong Excel

Bài viết dưới đây giới thiệu tới các bạn hàm RIGHT,RIGHTB – 1 trong số những hàm nằm trong nhóm hàm văn bản rất được ưa dùng trong Excel.

Hàm Right, Rightb

Mô tả: Hàm trả về 1 hoặc nhiều ký tự ngoài cùng phía bên phải của chuỗi văn bản.

- Hàm Right trả về 1 hoặc nhiều ký tự ngoài cùng phía bên phải trong chuỗi văn bản dựa vào số ký tự.

- Hàm Rightb trả về 1 hoặc nhiều ký tự ngoài cùng phía bên phải trong chuỗi văn bản dựa vào số ký tự.

Cú pháp:

RIGHT(text,[num_chars])
RIGHTB(text,[num_bytes])

Trong đó:

- text: Chuỗi văn bản muốn lấy một hoặc nhiều ký tự, là tham số bắt buộc.

- num_chars: Số ký tự cần lấy, là tham số bắt buộc.

- num_bytes: Số byte cần lấy, là tham số bắt buộc.

Chú ý:

- Nếu num_chars < 0, num_bytes < 0 -> hàm trả về giá trị lỗi #VALUE!

- Nếu num_chars hoặc num_bytes lớn hơn độ dài chuỗi văn bản -> hàm trả về toàn bộ chuỗi văn bản đó.

- Nếu num_chars hoặc num_bytes bị bỏ qua -> hàm mặc định giá trị là 1.

Ví dụ:

Trích xuất các ký tự bên phải trong chuỗi văn bản với dữ liệu được mô tả trong bảng dưới đây:

Hàm RIGHT, RIGHTB trong Excel

- Tại ô cần tính nhập công thức: =RIGHT(C6,D6).

Hàm RIGHT, RIGHTB trong Excel 2

- Nhấn Enter -> giá trị trả về là:

Hàm RIGHT, RIGHTB trong Excel 3

- Tương tự sao chép công thức cho các giá trị còn lại được kết quả:

Hàm RIGHT, RIGHTB trong Excel 4

- Trường hợp num_chars lớn hơn độ dài chuỗi văn bản -> hàm trả về toàn bộ chuỗi văn bản đó.

Hàm RIGHT, RIGHTB trong Excel 5

- Trường hợp num_chars < 0 -> hàm trả về giá trị lỗi #VALUE!

Hàm RIGHT, RIGHTB trong Excel 6

- Với hàm RIGHTB các bạn thao tác tương tự. Nếu máy tính của bạn hỗ trợ ngôn ngữ DBCS -> hàm coi mỗi ký tự là 2 byte, nếu không mỗi ký tự là 1 byte.

Trên đây là hướng dẫn và một số ví dụ cụ thể khi sử dụng hàm RIGHT, RIGHTB trong Excel.

Chúc các bạn thành công!

Viết bình luận