Hàm UPPER - Hàm thực hiện chuyển đổi văn bản sang chữ in hoa trong Excel

Bài viết dưới đây giới thiệu tới các bạn hàm UPPER – 1 trong số những hàm nằm trong nhóm hàm văn bản rất được ưa dùng trong Excel.

Hàm UPPER

Mô tả: Hàm thực hiện chuyển đổi văn bản sang chữ in hoa.

Cú pháp: UPPER(text).

Trong đó:

- text: Chuỗi văn bản hoặc tham chiếu tới ô có chứa văn bản muốn chuyển thành chữ in hoa, là tham số bắt buộc.

Chú ý:

- Nếu text ở dạng chữ đã in hoa hoặc văn bản dạng số -> hàm trả về đúng giá trị ban đầu của chuỗi văn bản.

- Nếu text = “” -> hàm trả về giá trị trống.

Ví dụ:

Chuyển đổi các chuỗi văn bản sau sang dạng in hoa với dữ liệu được mô tả trong bảng dưới đây:

Hàm UPPER trong Excel

- Tại ô cần tính nhập công thức: =UPPER(C6).

Hàm UPPER trong Excel 2

- Nhấn Enter -> giá trị trả về là:

Hàm UPPER trong Excel 3

- Tương tự sao chép công thức cho các giá trị còn lại được kết quả:

Hàm UPPER trong Excel 4

- Trường hợp text là 1 chuỗi văn bản đã viết in hoa hoặc chuỗi văn bản ở dạng số -> hàm trả về chuỗi ban đầu:

Hàm UPPER trong Excel 5

Trên đây là hướng dẫn và một số ví dụ cụ thể khi sử dụng hàm UPPER trong Excel.

Chúc các bạn thành công!

Viết bình luận