Hàm IPMT - Hàm trả về thanh toán lãi cho một khoản đầu tư của một kỳ xác định trong Excel

Bài viết dưới đây giới thiệu tới các bạn hàm IPMT – 1 trong số những hàm nằm trong nhóm hàm tài chính rất được ưa dùng trong Excel.

Hàm IPMT

Mô tả: Hàm trả về tiền lãi cho một kỳ đã biết của một khoản đầu tư

Cú pháp: IPMT(rate, per, nper, pv, [fv], [type])

Trong đó:

- rate: Lãi suất tính theo định kỳ, là tham số bắt buộc.

- per: Số kỳ hạn tính lãi nằm trong khoảng từ 1 -> nper, là tham số bắt buộc.

- nper: Tổng số kỳ hạn cần thanh toán trong thời gian đầu tư, là tham số bắt buộc.

- pv: Giá trị hiện tại của khoản vay, là tham số bắt buộc.

- fv: Giá trị tương lai thu được sau khi đầu tư, là tham số tùy chọn nếu bỏ qua giá trị mặc định là 0.

- type: Thời điểm thanh toán lãi, Tham số không bắt buộc nếu bỏ qua mặc định là 0. Có 2 giá trị:

+ type =0 -> thanh toán cuối kỳ.

+ type=1 -> thanh toán đầu kỳ.

Chú ý:

- Phải nhất quán về đơn vị giữa các giá trị của tham số trong hàm.

- Đối với tất cả các đối số, các khoản tiền chi trả mang giá trị âm.

Ví dụ:

Tính tiền lãi trong tháng thứ nhất và trong năm cuối cùng của khoản vay được mô tả trong bảng dưới đây:

Tính tiền lãi trong tháng thứ nhất và trong năm cuối cùng của khoản vay

- Tại ô cần tính nhập công thức: =IPMT(D6/12,D7,D8*12,D9)

Do tính tiền lãi trong tháng thứ nhất nên phải chuyển lãi hàng năm và số năm của khoản vay theo tháng do vậy:

+ Lãi suất chia cho 12.

+ Số năm vay được nhân thêm với 12.

Tại ô cần tính nhập công thức =IPMT(D6/12,D7,D8*12,D9)

- Nhấn Enter -> tiền lãi trong tháng thứ nhất của khoản vay là:

Kết quả tiền lãi trong tháng thứ nhất của khoản vay

- Tương tự tính tiền lãi trong năm cuối cùng của khoản vay -> nhập công thức: =IPMT(D6,5,D8,D9)

Tính tiền lãi trong năm cuối cùng của khoản vay

- Nhấn Enter -> tiền lãi phải trả trong năm cuối cùng của khoản vay là:

Kết quả tiền lãi phải trả trong năm cuối cùng của khoản vay

Trên đây là hướng dẫn và một số ví dụ cụ thể khi sử dụng hàm IPMT trong Excel.

Chúc các bạn thành công!

Viết bình luận