Hàm Tài Chính

Các bài viết về Hàm Tài Chính

Hàm RATE - Hàm trả về lãi suất theo kỳ hạn của một niên kim trong Excel

Hàm RATE - Hàm trả về lãi suất theo kỳ hạn của một niên kim trong Excel

Hàm RATE: Hàm trả về lãi suất theo kỳ hạn của một niên kim. Hàm thực hiện tính toán theo số lần lặp, do vậy hàm có thể trả về 1 hoặc nhiều kết quả. Trường hợp số lần lặp của hàm lớn hơn 20 lần lặp mà kết quả chưa đồng quy về 0,0000001 -> hàm trả về giá trị lỗi #NUM!