Hàm TBILLPRICE - Hàm trả giá trên mỗi mệnh giá 100$ của trái phiếu kho bạc trong Excel

Bài viết dưới đây giới thiệu tới các bạn hàm TBILLPRICE – 1 trong số những hàm nằm trong nhóm hàm tài chính rất được ưa dùng trong Excel.

Hàm Tbillprice

Mô tả: Hàm trả giá trên mỗi mệnh giá 100$ của trái phiếu kho bạc.

Cú pháp: TBILLPRICE(settlement, maturity, discount)

Trong đó:

- settlement: Ngày thanh toán chứng khoán chính là ngày sau ngày phát hành chứng khoán được bán cho người mua, là tham số bắt buộc.

- maturity: Ngày đáo hạn hay ngày hết hạn của chứng khoán, là tham số bắt buộc.

- discount: Tỷ lệ chiết khấu của chứng khoán, là tham số bắt buộc.

Chú ý:

- Nên sử dụng hàm Date nhập giá trị ngày tháng năm.

- Nếu các đối số của hàm không phải là số nguyên -> nó bị cắt cụt thành số nguyên.

- Nếu các giá trị các đối số ở dạng ngày tháng không hợp lệ -> hàm trả về giá trị lỗi #VALUE!

- Nếu discount ≤ 0 -> hàm trả về giá trị lỗi #NUM!

- Nếu ngày phát hành chứng khoán lớn hơn hoặc bằng ngày thanh toán chứng khoán -> hàm trả về giá trị lỗi #NUM!

- Hàm thực hiện tính toán dựa trên công thức:

Công thức hàm Tbillprice

Trong đó:

- DSM: Là tổng số ngày từ ngày kết toán tới ngày đáo hạn trừ đi ngày đáo hạn lớn hơn một năm sau ngày kết toán.

Ví dụ:

Tính giá của trái phiếu kho bạc dựa trên mệnh giá 100$ theo số liệu trong bảng dữ liệu dưới đây:

Tính giá của trái phiếu kho bạc dựa trên mệnh giá 100$

Tại ô cần tính nhập công thức: =TBILLPRICE(D6,D7,D8)

Tại ô cần tính nhập công thức =TBILLPRICE(D6,D7,D8)

- Nhấn Enter -> Giá của trái phiếu kho bạc dựa trên mệnh giá 100$ là:

Kết quả giá của trái phiếu kho bạc dựa trên mệnh giá 100$

- Trường hợp ngày đáo hạn nhỏ hơn ngày kết toán của trái phiếu -> hàm trả về giá trị lỗi #NUM!

Trường hợp ngày đáo hạn nhỏ hơn ngày kết toán của trái phiếu

- Trường hợp tỷ lệ chiết khấu không phải là số dương -> hàm trả về giá trị lỗi #NUM!

Trường hợp tỷ lệ chiết khấu không phải là số dương

Trên đây là hướng dẫn và một số ví dụ cụ thể khi sử dụng hàm TBILLPRICE trong Excel.

Chúc các bạn thành công!

Viết bình luận