Hàm YIELDDISC - Hàm trả về lợi tức hàng năm của một chứng khoán chiết khấu trong Excel

Bài viết dưới đây giới thiệu tới các bạn hàm YIELDDISC – 1 trong số những hàm nằm trong nhóm hàm tài chính rất được ưa dùng trong Excel.

Hàm YIELDDISC

Mô tả: Hàm trả về lợi tức hàng năm của một chứng khoán chiết khấu hay chứng khoán giảm giá.

Cú pháp: YIELDDISC(settlement, maturity, pr, redemption, [basis])

Trong đó:

- settlement: Ngày thanh toán chứng khoán chính là ngày sau ngày phát hành chứng khoán được bán cho người mua, là tham số bắt buộc.

- maturity: Ngày đáo hạn hay ngày hết hạn của chứng khoán, là tham số bắt buộc.

- pr: Lợi tức hàng năm của chứng khoán, là tham số bắt buộc.

- redemption: Giá trị hoàn trả của chứng khoán dựa trên mệnh giá 100$, là tham số bắt buộc.

- basis: Cơ sở dùng để đếm số ngày, là tham số tùy chọn gồm các giá trị sau:

+ basis = 0 -> Số ngày trong tháng là 30 và trong năm là 360 ngày theo chuẩn NASD.

+ basis = 1 -> Số ngày trong tháng là số ngày thực tế theo tháng và trong năm là số ngày thực tế trong năm.

+ basis = 2 -> Số ngày trong tháng là số ngày thực tế theo tháng và số ngày trong năm là 360 ngày.

+ basis = 3 -> Số ngày trong tháng là số ngày thực tế theo tháng và số ngày trong năm là 365 ngày

+ basis = 4 -> Số ngày trong tháng là 30 và trong năm là 360 ngày theo chuẩn EU.

Chú ý:

- Nên sử dụng hàm Date nhập giá trị ngày tháng năm.

- Nếu các đối số của hàm không phải là số nguyên -> nó bị cắt cụt thành số nguyên.

- Nếu các giá trị các đối số ở dạng ngày tháng không hợp lệ -> hàm trả về giá trị lỗi #VALUE!

- Nếu pr ≤ 0 hoặc redemption ≤ 0 -> hàm trả về giá trị lỗi #NUM!

- Nếu basis nằm ngoài phạm vi các giá trị của nó -> hàm trả về giá trị lỗi #NUM!

- Nếu ngày phát hành chứng khoán lớn hơn hoặc bằng ngày thanh toán chứng khoán -> hàm trả về giá trị lỗi #NUM!

Ví dụ:

Tính lợi tức hàng năm của chứng khoán có chiết khấu với các số liệu trong bảng dưới đây:

Tính lợi tức hàng năm của chứng khoán có chiết khấu

- Tại ô cần tính nhập công thức: =YIELDDISC(D6,D7,D8,D9,D10)

Tại ô cần tính nhập công thức =YIELDDISC(D6,D7,D8,D9,D10)

- Nhấn Enter -> lợi tức hàng năm của chứng khoán có chiết khấu là:

Kết quả lợi tức hàng năm của chứng khoán có chiết khấu

- Trường hợp ngày đáo hạn chứng khoán nhỏ hơn ngày kết toán chứng khoán -> hàm trả về giá trị lỗi #NUM!

Trường hợp ngày đáo hạn chứng khoán nhỏ hơn ngày kết toán chứng khoán

- Trường hợp phần trăm phiếu lãi nhỏ hơn 0 -> hàm trả về giá trị lỗi #NUM!

Trường hợp phần trăm phiếu lãi nhỏ hơn 0

Trên đây là hướng dẫn và một số ví dụ cụ thể khi sử dụng hàm YIELDDISC trong Excel.

Chúc các bạn thành công!

Viết bình luận