Hàm ACOTH - Hàm trả về giá trị nghịch đảo cotang hyperbol của một số trong Excel

Bài viết dưới đây giới thiệu chi tiết ý nghĩa và cách sử dụng hàm ACOTH - 1 trong những hàm nằm trong nhóm hàm lượng giác và toán học hay được ưa dùng hiện nay.

Hàm Acoth

Mô tả: Hàm trả về giá trị nghịch đảo cotang hyperbol (Arccotang hyperbol) của một số. Hàm ACOTH hỗ trợ từ phiên bản Excel 2013 trở đi.

Cú pháp: ACOTH(number).

Trong đó: number là giá trị cần tính, giá trị tuyệt đối của number phải lớn hơn 1, là tham số bắt buộc.

Chú ý:

- Trường hợp giá trị number không phải là số -> hàm trả về giá trị lỗi #VALUE!

- Arccotang hyperbol là một giá trị tỷ biến của Arccotang nguyên (dạng tròn).

- Nếu giá trị đối số number < 1 -> hàm trả về giá trị lỗi #NUM!

- Nếu giá trị tuyệt đối của number nhỏ hơn 1 -> hàm trả về giá trị lỗi #VALUE!

- Phương trình toán học của hàm ACOTH là:

Công thức

Ví dụ:

Tính nghịch đảo cotang hyperbol của các giá trị trong bảng sau:

Hàm ACOTH trong Excel

Tại ô cần tính nhập công thức: =ACOTH(2).

Hàm ACOTH trong Excel 2

- Nhấn Enter -> giá trị nghịch đảo cotang hyperbol của 2 là:

Hàm ACOTH trong Excel 3

- Tương tự với các giá trị còn lại được kết quả:

Hàm ACOTH trong Excel 4

- Riêng giá trị ACOTH(0)ACOTH(-1) hàm trả về giá trị lỗi #NUM!

Hàm ACOTH trong Excel 5

- Do giá trị 0-1 nhỏ hơn 1 -> hàm trả về giá trị lỗi #NUM!

Trên đây là hướng dẫn chi tiết cách sử dụng và một số chú ý khi làm việc với hàm ACOTH.

Chúc các bạn thành công!

Viết bình luận