Hàm WEIBULL - Hàm trả về phân bố WEIBULL trong Excel

Bài viết dưới đây giới thiệu tới các bạn hàm WEIBULL – 1 trong số những hàm nằm trong nhóm hàm tương thích rất được ưa dùng trong Excel.

Hàm WEIBULL

Mô tả: Hàm trả về phân bố WEIBULL. Ứng dụng hàm trong việc phân tích độ tin cậy ví như tính tuổi thọ trung bình của thiết bị.

Cú pháp: WEIBULL(x,alpha,beta,cumulative).

Trong đó:

- x: Giá trị dùng để đánh giá hàm, là tham số bắt buộc.

- alpha: Là tham biến tới phân phối, là tham số bắt buộc.

- beta: Là tham biến tới phân phối, là tham số bắt buộc.

- cumulative: Giá trị logic để xác định dạng hàm, là tham số bắt buộc gồm có các giá trị sau:

+ cumulative = True -> thực hiện tính hàm phân bố tích lũy Weibull.

+ cumulative = False -> thực hiện tính hàm phân bố tích hàm mật độ xác suất Weibull.

Chú ý:

- Trường hợp1 trong 3 tham số x, alpha, beta không phải là số -> hàm trả về giá trị lỗi #VALUE!

- Nếu x < 0 -> hàm trả về giá trị lỗi #NUM!

- Nếu alpha ≤ 0 hoặc beta ≤ 0 -> hàm trả về giá trị lỗi #NUM!

- Khi alpha =1 hàm trả về phân bố hàm mũ với:

Phương trình

- Phương trình hàm phân phối tích lũy Weibull:

Phương trình 2

- Phương trình hàm mật độ xác suất Weibull:

Phương trình 3

Ví dụ:

Tính giá trị hàm phân bố lũy tích và mật độ xác suất WEIBULL của các giá trị được mô tả trong bảng dữ liệu dưới đây:

Hàm WEIBULL trong Excel

- Tính giá trị hàm phân bố lũy tích WEIBULL. Tại ô cần tính nhập công thức: =WEIBULL(D6,D7,D8,D9).

Hàm WEIBULL trong Excel 2

- Nhấn Enter -> giá trị hàm phân bố lũy tích WEIBULL là:

Hàm WEIBULL trong Excel 3

- Tính giá trị hàm mật độ xác suất WEIBULL. Tại ô cần tính nhập công thức: =WEIBULL(D6,D7,D8,D10).

Hàm WEIBULL trong Excel 4

- Nhấn Enter -> giá trị hàm mật độ xác suất WEIBULL là:

Hàm WEIBULL trong Excel 5

Trên đây là hướng dẫn và một số ví dụ cụ thể khi sử dụng hàm WEIBULL trong Excel.

Chúc các bạn thành công!

Viết bình luận