Hàm CUBEMEMBERPROPERTY - Hàm trả về giá trị của một thuộc tính phần tử trong khối trong Excel

Bài viết dưới đây giới thiệu tới các bạn hàm CUBEMEMBERPROPERTY – 1 trong số những hàm nằm trong nhóm hàm khối rất được ưa dùng trong Excel và SQL Server 2000 & 2005.

Hàm Cubememberproperty

Mô tả: Hàm trả về giá trị của một thuộc tính phần tử trong khối. Ứng dụng hàm trong việc xác định tên 1 phần tử tồn tại trong khối và thuộc tính của phần tử này. Hàm chỉ được hỗ trợ khi bảng tính được kết nỗi với Microsoft SQL Server 2005 Analysis hoặc nguồn dữ liệu sau.

Cú pháp: CUBEMEMBERPROPERTY(connection, member_expression, property)

Trong đó:

- connection: Tên của kết nối tới khối, ở dạng văn bản, là tham số bắt buộc.

- member_expression: Chuỗi văn bản biểu thức đa chiều định trị một phần tử duy nhất trong khối, là tham số bắt buộc.

- caption: Thuộc tính được trả về cho phần tử hay tham chiếu tới ô có chứa thuộc tính, là tham số bắt buộc.

Chú ý:

- Hàm CUBEMEMBERPROPERTY định trị nó tạm thời hiển thị thông báo “#Đang lấy dữ liệu…” cho tới khi đã truy xuất được tất cả dữ liệu.

- Nếu connection không hợp lệ -> hàm trả về giá trị lỗi #NAME?

- Nếu cú pháp member_expression không hợp lệ -> hàm trả về giá trị lỗi #N/A.

- Nếu member_expression dài hơn 255 ký tự -> hàm trả về giá trị lỗi #VALUE!

- Hàm CUBEMEMBERPROPERTY trả về giá trị lỗi #N/A trong trường hợp tham chiếu tới 1 đối tượng theo phiên.

Ví dụ:

Ví dụ 1 số công thức cách áp dụng hàm trong cơ sở dữ liệu:

Một số công thức cách áp dụng hàm Cubememberproperty trong cơ sở dữ liệu

Trên đây là hướng dẫn và một số ví dụ cụ thể khi sử dụng hàm CUBEMEMBERPROPERTY trong Excel.

Chúc các bạn thành công!

Viết bình luận