Hàm SUMXMY2 - Hàm trả về tổng của các bình phương của hiệu các giá trị tương ứng trong 2 mảng trong Excel

Bài viết dưới đây giới thiệu tới các bạn hàm SUMXMY2 – 1 trong số những hàm nằm trong nhóm hàm lượng giác và toán học rất được ưa dùng trong Excel.

Hàm Sumxmy2

Mô tả: Hàm trả về tổng của các bình phương của hiệu các giá trị tương ứng trong 2 mảng trong Excel.

Cú pháp: SUMXMY2(array_x, array_y).

Trong đó:

- array_x: Mảng đầu tiên hoặc phạm vi đầu tiên muốn tính giá trị, là tham số bắt buộc.

- array_y: Mảng thứ 2 hoặc phạm vi thứ 2 muốn tính giá trị, là tham số bắt buộc.

Chú ý:

- Giá trị đối số number có thể là số hoặc tên, mảng hoặc tham số có chứa số.

- Với giá trị đối số number là số, giá trị logic hay kiểu biểu thị văn bản cho số sẽ được tính khi gõ trực tiếp trong công thức.

- Trường hợp 2 mảng array_x, array_y không có cùng số phần tử hay cùng kích thước -> hàm trả về giá trị lỗi #N/A.

- Phương trình hàm SUMXMY2 áp dụng tính tổng của hiệu các bình phương:

Công thức

Ví dụ:

Tính tổng của các bình phương của hiệu các giá trị tương ứng của 2 mảng sau:

1. Mảng 1 chiều.

Hàm SUMXMY2 trong Excel

- Tại ô cần tính nhập công thức: =SUMXMY2(E7:E13,F7:F13).

Hàm SUMXMY2 trong Excel 2

- Nhấn Enter -> tổng các giá trị bình phương của hiệu các giá trị trong 2 mảng trên là:

Hàm SUMXMY2 trong Excel 3

- Trường hợp các giá trị trong mảng là văn bản hoặc ô trống bị bỏ qua.

2. Với mảng 2 chiều.

Tại ô cần tính nhập công thức: =SUMXMY2(E7:F13,G7:H13).

Hàm SUMXMY2 trong Excel 4

- Nhấn Enter ¬> giá trị trả về là:

Hàm SUMXMY2 trong Excel 5

- Trường hợp 2 mảng không cùng kích thước -> hàm trả về giá trị lỗi #N/A:

Hàm SUMXMY2 trong Excel 6

Trên đây là hướng dẫn và một số ví dụ cụ thể về cách sử dụng hàm SUMXMY2.

Chúc các bạn thành công!

Viết bình luận