Hàm Khối

Các bài viết về Hàm Khối

Hàm CUBESET - Hàm xác định một tập hợp phần tử được tính hoặc bộ tới khối trên máy chủ, tạo 1 tập hợp rồi trả về tập hợp đó trong Excel

Hàm CUBESET - Hàm xác định một tập hợp phần tử được tính hoặc bộ tới khối trên máy chủ, tạo 1 tập hợp rồi trả về tập hợp đó trong Excel

Mô tả: Hàm xác định một tập hợp phần tử được tính hoặc bộ tới khối trên máy chủ, tạo 1 tập hợp rồi trả về tập hợp đó. Hàm chỉ được hỗ trợ khi bảng tính được kết nối với Microsoft SQL Server 2005 Analysis hoặc nguồn dữ liệu sau.

Hàm CUBEMEMBERPROPERTY - Hàm trả về giá trị của một thuộc tính phần tử trong khối trong Excel

Hàm CUBEMEMBERPROPERTY - Hàm trả về giá trị của một thuộc tính phần tử trong khối trong Excel

Mô tả: Hàm trả về giá trị của một thuộc tính phần tử trong khối. Ứng dụng hàm trong việc xác định tên 1 phần tử tồn tại trong khối và thuộc tính của phần tử này. Hàm chỉ được hỗ trợ khi bảng tính được kết nỗi với Microsoft SQL Server 2005 Analysis hoặc nguồn dữ liệu sau.

Hàm CUBEKPIMEMBER - Hàm trả về thuộc tính chỉ số hiệu suất then chốt (KPI) và hiển thị tên KPI trong ô trong Excel

Hàm CUBEKPIMEMBER - Hàm trả về thuộc tính chỉ số hiệu suất then chốt (KPI) và hiển thị tên KPI trong ô trong Excel

Mô tả: Hàm trả về thuộc tính chỉ số hiệu suất then chốt (KPI) và hiển thị tên KPI trong ô. Ứng dụng hàm trong việc theo dõi hiệu suất của 1 tổ chức. Hàm chỉ được hỗ trợ khi bảng tính được kết nỗi với Microsoft SQL Server 2005 Analysis hoặc nguồn dữ liệu sau.