Hàm LCM - Hàm trả về bội số chung nhỏ nhất trong Excel

Hàm LCM - Hàm trả về bội số chung nhỏ nhất trong Excel

Mô tả: Hàm thực hiện trả về bội số chung nhỏ nhất của 2 hay nhiều số nguyên. Bội số chung nhỏ nhất chính là số nguyên dương nhỏ nhất chia hết cho tất cả các đối số. Ứng dụng sử dụng hàm LCM trong trường hợp cộng các phân số có mẫu sỗ khác nhau.