Hàm MULTINOMIAL - Hàm trả về tỷ lệ giai thừa của tổng các giá trị với tích các giai thừa trong Excel

Bài viết dưới đây giới thiệu tới các bạn hàm MULTINOMIAL – 1 trong số những hàm trong lĩnh vực toán học rất được ưa dùng trong Excel.

Hàm Multinomial

Mô tả: Hàm trả về tỷ lệ giai thừa của tổng các giá trị với tích của các giai thừa.

Cú pháp: MULTINOMIAL(number1, [number2], ...).

Trong đó:

- number1, number2: Là các giá trị muốn tính tỷ lệ, trong đó number1 là giá trị bắt buộc, hàm chứa tối đa 255 đối số number.

Chú ý:

- Nếu 1 trong các đối số number không phải là số -> hàm trả về giá trị lỗi #VALUE!

- Nếu 1 trong các đối số number < 0 -> hàm trả về giá trị lỗi #NUM!

- Công thức tính đối với hàm MULTINOMIAL:

Công thức

Ví dụ:

Tính tỷ lệ tổng giai thừa và tích giai thừa của các giá trị sau:

Hàm MULTINOMIAL trong Excel

- Tại ô cần tính nhập công thức: =MULTINOMIAL(G8,H8,I8,J8).

Hàm MULTINOMIAL trong Excel 2

- Nhấn Enter -> tỷ lệ của các giá trị trên là:

Hàm MULTINOMIAL trong Excel 3

- Do 0!=1 nên khi tồn tại giá trị 0 ở tích các giai thừa vẫn cho kết quả đúng:

Hàm MULTINOMIAL trong Excel 4

- Trường hợp 1 trong bất kì giá trị number < 0 hàm trả về giá trị lỗi #NUM!

Hàm MULTINOMIAL trong Excel 5

- Trường hợp 1 trong các giá trị number không phải là số -> hàm trả về giá trị lỗi #VALUE!

Hàm MULTINOMIAL trong Excel 6

Trên đây là hướng dẫn và một số chú ý trong quá trình làm việc với hàm MULTINOMIAL.

Chúc các bạn thành công!

Viết bình luận