Hàm & Công Thức trong Excel

Giới thiệu cú pháp và cách sử dụng chi tiết các hàm trong Excel bao gồm các hàm Excel cơ bản, hàm ngày tháng, hàm lô gic, hàm văn bản, hàm thống kê, hàm cơ sở dữ liệu, hàm toán học...

Hàm VLOOKUP - Hàm tìm kiếm giá trị theo cột trong Excel

Hàm VLOOKUP - Hàm tìm kiếm giá trị theo cột trong Excel

Mô tả: Hàm thực hiện tìm kiếm theo cột, tìm kiếm một giá trị trong bảng trên cùng của bảng hoặc mảng, giá trị trả về là giá trị nằm cùng hàng từ cột đã chỉ định. Sử dụng hàm này khi muốn tìm kiếm các giá trị trong cùng 1 cột trong mảng.

Hàm HLOOKUP - Hàm tìm kiếm giá trị theo hàng trong Excel

Hàm HLOOKUP - Hàm tìm kiếm giá trị theo hàng trong Excel

Mô tả: Hàm thực hiện tìm kiếm theo hàng, tìm kiếm một giá trị trong bàng trên cùng của bảng hoặc mảng, giá trị trả về là giá trị nằm cùng cột từ hàng đã chỉ định. Sử dụng hàm này khi muốn tìm kiếm các giá trị trong cùng 1 hàng trong mảng.