Hàm & Công Thức trong Excel

Giới thiệu cú pháp và cách sử dụng chi tiết các hàm trong Excel bao gồm các hàm Excel cơ bản, hàm ngày tháng, hàm lô gic, hàm văn bản, hàm thống kê, hàm cơ sở dữ liệu, hàm toán học...