Hàm SIGN - Hàm trả về dấu của 1 số trong Excel

Bài viết dưới đây giới thiệu tới các bạn hàm SIGN – 1 trong số những hàm trong lĩnh vực toán học rất được ưa dùng trong Excel.

Hàm Sign

Mô tả: Hàm trả về dấu của 1 số. Nếu là số dương hàm trả về 1, số âm trả về -1 và giá trị 0 trả về 0.

Cú pháp: SIGN(number).

Trong đó: number là giá trị cần xác định dấu.

Ví dụ:

Xác định tình trạng khách hàng còn nợ hay không như sau:

- Nếu số tiền đã trả - tổng tiền > 0 -> Khách hàng còn dư tiền.

- Nếu số tiền đã trả - tổng tiền = 0 -> Khách hàng đã trả xong.

- Nếu số tiền đã trả - tổng tiền < 0 -> Khách hàng còn nợ.

-> Sử dụng hàm IF kết hợp với hàm SIGN xác định tình trạng của khách hàng.

- Đã trả - Tổng tiền > 0 -> SIGN(Đã trả - Tổng tiền) = 1.

- Đã trả - Tổng tiền = 0 -> SIGN(Đã trả - Tổng tiền) = 0.

- Đã trả - Tổng tiền < 0 -> SIGN(Đã trả - Tổng tiền) = -1.

Hàm SIGN trong Excel

- Tại ô cần tính nhập công thức: =IF(SIGN(G7-F7)<0,"Còn nợ",IF(SIGN(G7-F7)=0,"Đã trả xong","Còn dư tiền")).

Hàm SIGN trong Excel 2

- Nhấn Enter -> tình trạng khách hàng là:

Hàm SIGN trong Excel 3

- Tương tự sao chép công thức cho các khách hàng còn lại được kết quả:

Hàm SIGN trong Excel 4

Trên đây là hướng dẫn và một số ví dụ ứng dụng thực tế của hàm SIGN.

Chúc các bạn thành công!

Viết bình luận