Hàm CHITEST - Hàm trả về kiểm định tính độc lập trong Excel

Bài viết dưới đây giới thiệu tới các bạn hàm CHITEST – 1 trong số những hàm nằm trong nhóm hàm tương thích rất được ưa dùng trong Excel.

Hàm CHITEST

Mô tả: Hàm trả về kiểm định tính độc lập. Ứng dụng hàm trong việc xác định kết quả giả thuyết có được thí nghiệm xác nhận hay không.

Cú pháp: CHITEST(actual_range,expected_range).

Trong đó:

- actual_range: Phạm vi dữ liệu chứa quan sát để kiểm thử, là tham số bắt buộc.

- expected_range: Phạm vi dữ liệu chứa tỷ lệ của phép nhân tổng hàng, tổng cột với tổng cộng, là tham số bắt buộc.

Chú ý:

- Nếu actual_range, expected_range có số điểm dữ liệu khác nhau-> hàm trả về giá trị lối #N/A.

- Kiểm thử χ2 tính toán số liệu thống kê χ2 bằng công thức:

Công thức

Trong đó:

+ Aij: Là tần suất thực tế trong hàng thứ i, cột thứ j.

+ Eij: Là tần suất dự kiến trong hàng thứ i, cột thứ j.

+ r: số hàng.

+ c: số cột.

- Giá trị dưới của χ2 là chỉ báo của tính độc lập, từ công thức có thể thấy χ2 luốn dương và bằng 0 klhi chỉ khi Aij = Eij với mọi i,j.

- Sử dụng hàm CHITEST thích hợp nhất khi các giá trị Eij không quá nhỏ.

Ví dụ:

Kiểm định tính độc lập giữa giá trị dự kiến so với thực tế của 2 phòng ban sau, với các tham số trong bảng dữ liệu dưới đây:

Hàm CHITEST trong Excel

- Kiểm định tính độc lập giữa dự kiến ban đầu và thực tế của phòng tổ chức. Tại ô cần tính nhập công thức: =CHITEST(D10:D12,D7:D9).

Hàm CHITEST trong Excel 2

- Nhấn Enter -> giá trị trả về của hàm là:

Hàm CHITEST trong Excel 3

Như vậy ý kiến dự kiến đưa ra của phòng tổ chức rất sát so với thực tế.

- Kiểm định tính độc lập giữa dự kiến ban đầu và thực tế của phòng tổ chức. Tại ô cần tính nhập công thức: =CHITEST(E10:E12,E7:E9).

Hàm CHITEST trong Excel 4

- Nhấn Enter -> giá trị trả về của hàm là:

Hàm CHITEST trong Excel 5

Như vậy ý kiến dự kiến đưa ra của phòng nhân sự so với thực tế chưa có sự đồng nhất cao.

Trong trường hợp này phòng tổ chức có ý kiến sát với thực tế nhất -> mức độ khả thi cao.

Trên đây là hướng dẫn và một số ví dụ cụ thể khi sử dụng hàm CHITEST trong Excel.

Chúc các bạn thành công!

Viết bình luận