Hàm OCT2DEC - Hàm thực hiện chuyển đổi số bát phân thành số thập phân trong Excel

Bài viết dưới đây giới thiệu tới các bạn hàm OCT2DEC – 1 trong số những hàm nằm trong nhóm hàm kỹ thuật rất được ưa dùng trong Excel.

Hàm OCT2DEC

Mô tả: Hàm thực hiện chuyển đổi số bát phân thành số thập phân.

Cú pháp: OCT2DEC(number).

Trong đó:

- number: Giá trị cần chuyển đổi, là tham số bắt buộc.

Chú ý:

- Nếu number, places không phải dạng số bát phân hợp lệ -> hàm trả về giá trị lỗi #VALUE!

- Nếu number < 0 -> hàm bỏ qua khoảng trắng và trả về số nhị phân 10 ký tự.

Ví dụ:

Chuyển đổi số sau từ hệ số bát phân sang hệ thập phân với các giá trị được mô tả trong bảng dữ liệu dưới đây:

Hàm OCT2DEC trong Excel

- Tại ô cần tính nhập công thức: =OCT2DEC(C6).

Hàm OCT2DEC trong Excel 2

- Nhấn Enter -> giá trị trả về là:

Hàm OCT2DEC trong Excel 3

- Tương tự sao chép công thức cho các giá trị còn lại được kết quả:

Hàm OCT2DEC trong Excel 4

- Trường hợp number không phải là số bát phân hợp lệ -> hàm trả về giá trị lỗi #NUM!

Hàm OCT2DEC trong Excel 5

- Trường hợp number < 0 -> hàm trả về giá trị lỗi #NUM!

Hàm OCT2DEC trong Excel 6

Trên đây là hướng dẫn và một số ví dụ cụ thể khi sử dụng hàm OCT2DEC trong Excel.

Chúc các bạn thành công!

Viết bình luận