Hàm BITRSHIFT - Hàm trả về 1 số được dịch sang phảii bằng cách loại bỏ 1 số chữ số ở ngoài cùng bên phải trong Excel

Bài viết dưới đây giới thiệu tới các bạn hàm BITRSHIFT – 1 trong số những hàm nằm trong nhóm hàm kỹ thuật rất được ưa dùng trong Excel.

Hàm BITRSHIFT

Mô tả: Hàm trả về 1 số được dịch sang phảii bằng cách loại bỏ 1 số chữ số ở ngoài cùng bên phải. Hàm hỗ trợ từ phiên bản Excel 2013 trở đi.

Cú pháp: BITRSHIFT(number, shift_amount).

Trong đó:

- number: Số nguyên lớn hơn hoặc bằng 0 cần chuyển đổi, là tham số bắt buộc.

- shift_amount: Số ở dạng số nguyên là số bit cần dịch chuyển, là tham số bắt buộc.

Chú ý:

- Hàm thực hiện chuyển dịch một số sang phải tương đương với việc loại bỏ 1 số chữ số ở ngoài cùng bên phải số nhị phân tương ứng.

- Nếu 1 trong 2 đối số vượt quá giới hạn -> hàm trả về giá trị lỗi #NUM!

- Nếu number > 2^48 – 1 -> hàm trả về giá trị lỗi #NUM!

- Nếu giá trị tuyệt đối của shift_amount lớn hơn 53 -> hàm trả về giá trị lỗi #NUM!

- Nếu 1 trong 2 đối số không phải là số -> hàm trả về giá trị lỗi #VALUE!

- Nếu shift_amount < 0 -> hàm dịch số bít sang bên phải.

- Nếu shift_amount < 0 và muốn dịch số bít sang bên trái -> sử dụng hàm BITLSHIFT.

Ví dụ:

Tính giá trị của số 6 sau khi chuyển đổi sang số nhị phân và dịch sang bên phải 2 chữ số:

Hàm BITRSHIFT trong Excel

- Tại ô cần tính nhập công thức: =BITRSHIFT(D6,D7).

Hàm BITRSHIFT trong Excel 2

- Nhấn Enter -> giá trị trả về là:

Hàm BITRSHIFT trong Excel 3

- Ở đây 6 được biểu diễn dưới dạng số nhị phân là 110-> dịch chuyển sang phải 2 chữ số tương ứng với loại bỏ 2 chữ số ngoài cùng bên phải -> được số nhị phân là 1 -> giá trị này chuyển đổi sang hệ thập phân tương ứng có giá trị là 2^0 = 1 tương ứng với giá trị trả về của hàm.

- Trường hợp giá trị number > 2^48 - 1 -> hàm trả về giá trị lỗi #NUM!

Hàm BITRSHIFT trong Excel 4

- Trường hợp giá trị shift_amount < 0 -> hàm trả về kết quả tương ứng với hàm BITLSHIFT.

Hàm BITRSHIFT trong Excel 5

Trên đây là hướng dẫn và một số ví dụ cụ thể khi sử dụng hàm BITRSHIFT trong Excel.

Chúc các bạn thành công!

Viết bình luận