Hàm FORMULATEXT - Hàm trả về công thức ở dạng chuỗi trong Excel

Bài viết dưới đây giới thiệu tới các bạn hàm FORMULATEXT – 1 trong số những hàm nằm trong nhóm hàm tham chiếu và tra cứu rất được ưa dùng trong Excel.

Hàm Formulatext

Mô tả: Hàm thực hiện trả về công thức ở dạng chuỗi trong Excel. Hàm hỗ trợ từ phiên bản Excel 2013 trở đi.

Cú pháp: FORMULATEXT(reference)

Trong đó:

- reference: Tham chiếu tới 1 ô hoặc 1 phạm vi ô có chứa công thức.

Chú ý:

- Hàm FORMULATEXT trả về những gì được hiển thị trong thanh công thức.

- Đối số reference có thể tham chiếu tới trang tính hiện tại hoặc 1 file làm việc khác.

- Nếu reference tham chiếu tới trang tính trong file dữ liệu đang không mở -> hàm trả về giá trị lỗi #N/A.

- Nếu reference tham chiếu tới toàn bộ 1 cột hoặc 1 hàng hoặc 1 phạm vi chứa nhiều ô -> hàm trả về giá trị ở ô ngoài cùng phía trên bên trái của hàng, cột hay phạm vi ô đó.

- Hàm FORMULATEXT trả về lỗi #N/A trong những trường hợp sau:

+ Tham chiếu tới ô không chứa công thức.

+ Công thức trong ô dài hơn 8192 ký tự.

+ Trang tính sử dụng chế độ bảo vệ không cho phép hiển thị công thức tính.

+ Tham chiếu tới file làm việc chứa công thức hiện tại không mở.

- Tham chiếu tới kiểu dữ liệu đầu vào không hợp lệ -> hàm trả về giá trị lỗi #VALUE!

- Trường hợp bạn nhập hàm làm đối số -> hàm FORMULATEXT sẽ trả về công thức ở dạng văn bản trong ô.

Ví dụ:

Tìm công thức của các giá trị dưới đây:

Tìm công thức của các giá trị

- Tại ô cần tính nhập công thức: =FORMULATEXT(E7).

Mô tả công thức: Tìm công thức của giá trị trong ô E7.

Tìm công thức của giá trị trong ô E7

- Nhấn Enter -> giá trị trả về là:

Kết quả giá trị trả về

- Tương tự sao chép công thức cho các giá trị còn lại được kết quả:

Sao chép công thức cho các giá trị còn lại

- Trường hợp đối số tham chiếu tới toàn bộ 1 cột -> hàm trả về giá trị đầu tiên bên trái của cột:

Trường hợp đối số tham chiếu tới toàn bộ 1 cột

- Trường hợp đối số tham chiếu tới ô không chứa công thức -> hàm trả về giá trị lỗi #N/A.

Trường hợp đối số tham chiếu tới ô không chứa công thức

Trên đây là hướng dẫn và một số chú ý khi làm việc với hàm FORMULATEXT trong Excel.

Chúc các bạn thành công!

Viết bình luận