Hàm ROW - Hàm trả về số hàng của một tham chiếu trong Excel

Bài viết dưới đây giới thiệu tới các bạn hàm ROW – 1 trong số những hàm nằm trong nhóm hàm tham chiếu và tra cứu rất được ưa dùng trong Excel.

Hàm Row

Mô tả: hàm thực hiện trả về số hàng của một tham chiếu trong Excel.

Cú pháp: ROW([reference])

Trong đó:

- reference là ô hoặc phạm vi ô muốn xác định số hàng, là tham số tùy chọn.

Chú ý:

- Nếu reference bị bỏ qua mặc định số hàng trả về là ô chứa hàm ROW.

- Nếu reference tham chiếu tới nhiều ô và hàm ROW được nhập vào theo mảng dọc -> hàm trả về số hàng của tham chiếu theo mảng dọc.

- reference không thể tham chiếu tới nhiều khu vực.

Ví dụ:

Tìm số hàng của các tham chiếu theo bảng mô tả dưới đây:

Tìm số hàng của các tham chiếu theo bảng

- Tính số hàng tại ô công thức -> nhập công thức: =ROW().

Tính số hàng tại ô công thức - nhập công thức =ROW()

- Nhấn Enter -> số hàng tương ứng là:

Kết quả số hàng tương ứng

- Tính số hàng tại ô có giá trị TQ2.Lenovo -> nhập công thức: =ROW(B7) -> nhấn Enter -> được kết quả:

Tính số hàng tại ô có giá trị TQ2.Lenovo - nhập công thức =ROW(B7)

- Tương tự sao chép công thức cho giá trị còn lại được kết quả:

Tương tự sao chép công thức cho giá trị còn lại

- Vì ở đây tham chiếu nhập vào có dạng mảng dọc -> hàm trả về số hàng theo mảng dọc.

Trên đây là hướng dẫn và một số ví dụ cụ thể khi sử dụng hàm ROW trong Excel.

Chúc các bạn thành công!

Viết bình luận