Hàm FTEST - Hàm trả về kết quả của kiểm tra F-Test trong Excel

Bài viết dưới đây giới thiệu tới các bạn hàm FTEST – 1 trong số những hàm nằm trong nhóm hàm tương thích rất được ưa dùng trong Excel.

Hàm FTEST

Mô tả: Hàm trả về kết quả của kiểm tra F-Test. Ứng dụng hàm để kiểm tra hai mẫu có phương sai khác nhau hay không.

Cú pháp: FTEST(array1,array2).

Trong đó:

- array1: Mảng thứ nhất của phạm vi dữ liệu, là tham số bắt buộc.

- array2: Mảng thứ hai của phạm vi dữ liệu, là tham số bắt buộc.

Chú ý:

- Các đối số phải là số, tên hoặc mảng tham chiếu có chứa số.

- Nếu giá trị tham số là mảng hay tham chiếu có chứa giá trị logic hoặc văn bản -> hàm bỏ qua những giá trị này, tuy nhiên giá trị 0 vẫn được tính.

- Nếu số điểm dữ liệu của 1 trong 2 mảng nhỏ hơn 2 hoặc phương sai của một trong 2 mảng bằng 0 -> hàm trả về giá trị lỗi #DIV/0!

- Hàm LINEST và hàm F-test trả về kết quả khác nhau, hàm LINEST trả về thống kê F còn hàm F-test trả về xác suất F.

Ví dụ:

Tính giá trị của kiểm tra Ftest cho các giá trị trong bảng dữ liệu dưới đây:

Hàm FTEST trong Excel

- Tại ô cần tính nhập công thức: =FTEST(C6:C10,D6:D10).

Hàm FTEST trong Excel 2

- Nhấn Enter -> giá trị trả về của hàm là:

Hàm FTEST trong Excel 3

- Trường hợp giá trị tham số là logic hoặc văn bản -> hàm bỏ qua những giá trị này.

Hàm FTEST trong Excel 4

- Trường hợp số điểm dữ liệu của 1 trong 2 mảng nhỏ hơn 2 hoặc phương sai bằng 0 -> hàm trả về giá trị lỗi #DIV/0!

Hàm FTEST trong Excel 5

Trên đây là hướng dẫn và một số ví dụ cụ thể khi sử dụng hàm FTEST trong Excel.

Chúc các bạn thành công!

Viết bình luận