Hàm DEC2BIN - Hàm thực hiện chuyển đổi 1 số thập phân thành số nhị phân trong Excel

Bài viết dưới đây giới thiệu tới các bạn hàm DEC2BIN – 1 trong số những hàm nằm trong nhóm hàm kỹ thuật rất được ưa dùng trong Excel.

Hàm DEC2BIN

Mô tả: Hàm thực hiện chuyển đổi 1 số thập phân thành số nhị phân.

Cú pháp: DEC2BIN(number, [places]).

Trong đó:

- number: Giá trị cần chuyển đổi, là tham số bắt buộc.

- places: Số kí tự được dùng, là tham số tùy chọn nếu bỏ qua hàm lấy số kí tự tối thiểu để biểu diễn giá trị đó.

Chú ý:

- Nếu number, places không phải dạng số -> hàm trả về giá trị lỗi #VALUE!

- Nếu number < -512 hoặc number > 511 -> hàm trả về giá trị lỗi #NUM!

- Nếu hàm DEC2BIN yêu cầu số kí tự lớn hơn số kí tự quy định trong places -> hàm trả về giá trị lỗi #NUM!

- Nếu places không phải số nguyên -> nó bị cắt cụt thành số nguyên.

- Nếu places ≤ 0 -> hàm trả về giá trị lỗi #NUM!

Ví dụ:

Chuyển đổi số sau từ hệ số thập phân sang hệ số nhị phân được mô tả trong bảng dữ liệu dưới đây:

Hàm DEC2BIN trong Excel

- Tại ô cần tính nhập công thức: =DEC2BIN(C6,D6).

Hàm DEC2BIN trong Excel 2

- Nhấn Enter -> giá trị trả về là:

Hàm DEC2BIN trong Excel 3

- Tương tự sao chép công thức cho các giá trị còn lại được kết quả. Trường hợp number không phải là số nguyên -> nó bị cắt cụt thành số nguyên.

Hàm DEC2BIN trong Excel 4

- Nếu hàm DEC2BIN yêu cầu số kí tự lớn hơn số kí tự quy định trong places -> hàm trả về giá trị lỗi #NUM!

Hàm DEC2BIN trong Excel 5

- Trường hợp number > 511 hoặc number < -512 -> hàm trả về giá trị lỗi #NUM!

Hàm DEC2BIN trong Excel 6

Trên đây là hướng dẫn và một số ví dụ cụ thể khi sử dụng hàm DEC2BIN trong Excel.

Chúc các bạn thành công!

Viết bình luận