Hàm TRUE - Hàm trả về giá trị logic TRUE trong Excel

Bài viết dưới đây giới thiệu tới các bạn hàm TRUE – 1 trong số những hàm nằm trong nhóm hàm logic rất được ưa dùng trong Excel.

Hàm TRUE

Mô tả: Hàm trả về giá trị logic TRUE trong Excel.

Cú pháp: TRUE.

Hàm TRUE không có đối số nào.

Ví dụ:

Nhập giá trị logic cho các giá trị còn lại.

- Muốn nhập hàm TRUE -> nhập công thức: =TRUE.

Hàm TRUE trong Excel

- Nhấn Enter -> giá trị TRUE được nhập.

Hàm TRUE trong Excel 2

- Giá trị hàm TRUE thường được sử dụng trong quá trình tính toán các hàm logic:

Hàm TRUE trong Excel 3

Trong hàm:

- Hàm AND:

+ Giá trị TRUE kết hợp với 1 hoặc nhiều giá trị FALSE-> trả về giá trị FALSE.

+ Hàm AND trả về giá trị TRUE khi tất cả các giá trị logic trong hàm là giá trị TRUE.

- Hàm OR:

+ Giá trị TRUE kết hợp với 1 hoặc nhiều giá trị FALSE -> trả về giá trị TRUE.

+ Hàm OR trả về giá trị FALSE khi tất cả các tham số trong hàm có giá trị FALSE.

Hàm TRUE trong Excel 4

Trên đây là hướng dẫn và ví dụ cụ thể khi sử dụng hàm TRUE trong Excel.

Chúc các bạn thành công!

Viết bình luận