Hàm ADDRESS - Hàm trả về địa chỉ của 1 ô với số hàng và cột cụ thể trong 1 trang tính trong Excel

Bài viết dưới đây giới thiệu tới các bạn hàm ADDRESS – 1 trong số những hàm nằm trong nhóm hàm tham chiếu và tra cứu rất được ưa dùng trong Excel.

Hàm Address

Mô tả: Hàm thực hiện lấy địa chỉ của một ô trong 1 trang tính với số hàng và số cột đã cho.

Cú pháp: ADDRESS(row_num, column_num, [abs_num], [a1], [sheet_text]).

Trong đó:

- row_num: Chỉ số hàng của ô cần lấy địa chỉ, là tham số bắt buộc.

- column_num: Chỉ số cột của ô cần lấy địa chỉ, là tham số bắt buộc.

- abs_num: Giá trị số chỉ rõ kiểu tham chiếu trả về, là tham số tùy chọn có các giá trị sau:

+ abs_num = 1 hoặc bỏ qua: Trả về địa chỉ tuyệt đối.

+ abs_num: Trả về địa chỉ gồm hàng tuyệt đối, cột tương đối.

+ abs_num: Trả về địa chỉ cóa giá trị hàng tương đối, giá trị cột tuyệt đối.

+ abs_num: Trả về địa chỉ tương đối.

- a1: Giá trị logic chỉ rõ kiểu tham chiếu A1 hay R1C1, là tham số tùy chọn.

+ Kiểu A1: Cột được đánh số theo bảng chữ cái, hàng theo kiểu số.

+ Kiểu R1C1: Cả hàng và cột được dãn nhãn theo dạng số.

- sheet_text: Giá trị văn bản chỉ rõ tên trang tính tham chiếu tới, là tham số tùy chọn.

Ví dụ:

Tìm địa chỉ của các giá trị ô tương ứng cột C trong bảng sau:

Tìm địa chỉ của các giá trị ô tương ứng cột C trong bảng

- Tại ô cần tính nhập công thức: =ADDRESS(7,3,1).

Mô tả công thức: Tìm địa chỉ tuyệt đối của ô tương ứng trong hàng thứ 7, cột thứ 3.

Tại ô cần tính nhập công thức =ADDRESS(7,3,1)

Trên đây là hướng dẫn và một số ví dụ cụ thể khi sử dụng hàm ADDRESS trong Excel.

Chúc các bạn thành công!

- Nhấn Enter -> địa chỉ ô tương ứng là:

Kết quả địa chỉ ô tương ứng

- Tương tự sao chép công thức và thay đổi các giá trị tùy chọn trong hàm cho các giá trị còn lại được kết quả:

Sao chép công thức và thay đổi các giá trị tùy chọn trong hàm

 

Viết bình luận