Hàm CHIDIST - Hàm trả về xác suất đầu bên phải của phân bố khi bình phương trong Excel

Bài viết dưới đây giới thiệu tới các bạn hàm CHIDIST – 1 trong số những hàm nằm trong nhóm hàm tương thích rất được ưa dùng trong Excel.

Hàm CHIDIST

Mô tả: Hàm trả về xác suất đầu bên phải của phân bố khi bình phương. Ứng dụng hàm trong việc so sánh các giá trị quan sát được và các giá trị dự kiến để đánh giá giả thuyết ban đầu đưa ra có chính xác hay không.

Cú pháp: CHIDIST(x,deg_freedom).

Trong đó:

- x: Giá trị muốn đánh giá phân phối, là tham số bắt buộc.

- deg_freedom: Số bậc tự do của phân phối, là tham số bắt buộc.

Chú ý:

- Nếu deg_freedom không phải là số nguyên -> chúng bị cắt cụt thành số nguyên.

- Nếu các đối số không phải dạng số -> hàm trả về giá trị lỗi #VALUE!

- Nếu x < 0 -> hàm trả về giá trị lỗi #NUM!

- Nếu deg_freedom < 1 hoặc deg_freedom > 10^10 -> hàm trả về giá trị lỗi #NUM!

- Công thức tính hàm là: CHIDIST = P(X>x) với X là biến số ngẫu nhiên χ2.

Ví dụ:

Tính xác suất đầu bên phải của phân bố khi bình phương với các tham số trong bảng dữ liệu dưới đây:

Hàm CHIDIST trong Excel

- Tại ô cần tính nhập công thức: =CHIDIST(D6,D7).

Hàm CHIDIST trong Excel 2

- Nhấn Enter -> giá trị trả về của hàm là:

Hàm CHIDIST trong Excel 3

- Trường hợp giá trị muốn đánh giá phân phối nhỏ hơn 0 -> hàm trả về giá trị lỗi #NUM!

Hàm CHIDIST trong Excel 4

- Trường hợp số bậc tự do để đánh giá phân phối nhỏ hơn 1 hoặc lớn hơn 10^10-> hàm trả về giá trị lỗi #NUM!

Hàm CHIDIST trong Excel 5

Trên đây là hướng dẫn và một số ví dụ cụ thể khi sử dụng hàm CHIDIST trong Excel.

Chúc các bạn thành công!

Viết bình luận