Hàm STDEVP - Hàm ước tính độ lệch chuẩn dựa trên toàn bộ tổng thể được cung cấp ở dạng đối số trong Excel

Bài viết dưới đây giới thiệu tới các bạn hàm STDEVP – 1 trong số những hàm nằm trong nhóm hàm tương thích rất được ưa dùng trong Excel.

Hàm STDEVP

Mô tả: Hàm ước tính độ lệch chuẩn dựa trên toàn bộ tổng thể được cung cấp ở dạng đối số. Độ lệch chuẩn chính là số đo độ phân tán của các giá trị so với giá trị trung bình.

Cú pháp: STDEVP(number1,[number2],...).

Trong đó:

- number1,[number2],...: Các đối số tương ứng với tổng thể, trong đó number1 là tham số bắt buộc, các tham số còn lại là tùy ý và chứa tối đa 255 tham số number.

Chú ý:

- Hàm STDEV giả định các đối số của nó là toàn bộ tổng thể.

- Đối với cỡ mẫu lớn -> STDEV, STDEVP trả về kết quả gần bằng nhau.

- Với hàm này độ lệch chuẩn được tính bằng phương pháp “n”.

- Đối số có thể là số, tên hoặc mảng tham chiếu có chứa số.

- Khi gõ trực tiếp các giá trị logic hoặc văn bản vào trong hàm -> các giá trị đó vẫn được tính.

- Nếu đối số là mảng hay tham chiếu -> chỉ có các giá trị đó mới được tính, các giá trị logic và văn bản bị bỏ qua.

- Các giá trị logic hay văn bản không thể chuyển đổi thành kiểu số khiến hàm xảy ra lỗi.

- Nếu muốn tính cả giá trị logic và văn bản -> sử dụng hàm STDEVPA.

- Hàm STDEVP sử dụng công thức trong tính toán:

Phương trình

Trong đó xa là trung độ mẫu AVERAGE(number1,number2,…) n là kích thước mẫu.

Ví dụ:

Tính độ lệch chuẩn dựa trên toàn bộ tổng thể của các giá trị number được mô tả trong bảng dữ liệu dưới đây:

Hàm STDEVP trong Excel

- Tại ô cần tính nhập công thức: =STDEVP(D6:D10).

Hàm STDEVP trong Excel 2

- Nhấn Enter -> độ lệch chuẩn dựa trên toàn bộ tổng thể của các giá trị number là:

Hàm STDEVP trong Excel 3

- Trường hợp giá trị number là giá trị văn bản hoặc logic -> hàm bỏ qua những giá trị đó:

Hàm STDEVP trong Excel 4

Trên đây là hướng dẫn và một số ví dụ cụ thể khi sử dụng hàm STDEVP trong Excel.

Chúc các bạn thành công!

Viết bình luận