Hàm ODDFYIELD - Hàm trả về lợi tức của một chứng khoán có kỳ thứ nhất là kỳ lẻ trong Excel

Bài viết dưới đây giới thiệu tới các bạn hàm ODDFYIELD – 1 trong số những hàm nằm trong nhóm hàm tài chính rất được ưa dùng trong Excel.

Hàm Oddfyield

Mô tả: Hàm trả về lợi tức của một chứng khoán có kỳ thứ nhất là kỳ lẻ (ngắn hạn hoặc dài hạn).

Cú pháp: ODDFYIELD(settlement, maturity, issue, first_coupon, rate, pr, redemption, frequency, [basis])

Trong đó:

- settlement: Ngày thanh toán chứng khoán chính là ngày sau ngày phát hành chứng khoán được bán cho người mua, là tham số bắt buộc.

- maturity: Ngày đáo hạn hay ngày hết hạn của chứng khoán, là tham số bắt buộc.

- issue: Ngày phát hành chứng khoán, là tham số bắt buộc.

- first_coupon: Ngày phiếu lãi thứ nhất của chứng khoán, là tham số bất buộc.

- rate: Lãi suất hàng năm của chứng khoán, là tham số bắt buộc.

- pr: Giá trị của chứng khoán, là tham số bắt buộc.

- redemption: Giá trị hoàn trả của chứng khoán trên mỗi mệnh giá 100$, là tham số bắt buộc.

- frequency: Số lấn thanh toán phiếu lãi trong năm, là tham số bắt buộc có các giá trị sau:

+ frequency = 1 -> thanh toán lãi với tần suất 1 lần/1 năm.

+ frequency = 2 -> thanh toán lãi với tần suất 2 lần/1 năm.

+ frequency = 4 -> thanh toán lãi theo quý.

- basis: Cơ sở dùng để đếm số ngày, là tham số tùy chọn gồm các giá trị sau:

+ basis = 0 -> Số ngày trong tháng là 30 và trong năm là 360 ngày theo chuẩn NASD.

+ basis = 1 -> Số ngày trong tháng là số ngày thực tế theo tháng và trong năm là số ngày thực tế trong năm.

+ basis = 2 -> Số ngày trong tháng là số ngày thực tế theo tháng và số ngày trong năm là 360 ngày.

+ basis = 3 -> Số ngày trong tháng là số ngày thực tế theo tháng và số ngày trong năm là 365 ngày

+ basis = 4 -> Số ngày trong tháng là 30 và trong năm là 360 ngày theo chuẩn EU.

Chú ý:

- Nếu các đối số của hàm là giá trị số không ở dạng số nguyên -> nó bị cắt cụt thành số nguyên.

- Nếu issue, first_interest, settlement không phải là ngày hợp lệ -> hàm trả về giá trị lỗi #VALUE!

- Nếu rate ≤ 0 hoặc pr ≤ 0 -> hàm trả về giá trị lỗi #NUM!

- Nếu frequency, basis không nằm trong phạm vi các giá trị của nó -> hàm trả về giá trị lỗi #NUM!

- Nếu ngày phát hành lớn hơn ngày thanh toán chứng khoán -> hàm trả về giá trị lỗi #NUM!

- Các giá trị thỏa mãn điều kiện maturity > first_coupon > settlement > issue nếu không hàm trả về giá trị lỗi #NUM!

Ví dụ:

Tính lợi tức của chứng khoán với chu kỳ thứ nhất là chu kỳ lẻ.

Tính lợi tức của chứng khoán với chu kỳ thứ nhất là chu kỳ lẻ

- Tại ô cần tính nhập công thức: =ODDFYIELD(D6,D7,D8,D9,D10,D11,D12,D13,D14)

Tại ô cần tính nhập công thức =ODDFYIELD(D6,D7,D8,D9,D10,D11,D12,D13,D14)

- Nhấn Enter -> giá trị trả về là:

Kết quả giá trị trả về

Như vậy lợi tức của chứng khoán là 9.97%

Trên đây là hướng dẫn và ví dụ cụ thể khi sử dụng hàm ODDFYIELD trong Excel.

Chúc các bạn thành công!

 

Viết bình luận