Hàm IMCSCH - Hàm trả về cosec hyperbolic của một số phức với định dạng văn bản trong Excel

Bài viết dưới đây giới thiệu tới các bạn hàm IMCSCH – 1 trong số những hàm nằm trong nhóm hàm kỹ thuật rất được ưa dùng trong Excel.

Hàm IMCSCH

Mô tả: Hàm trả về cosec hyperbolic của một số phức với định dạng văn bản x + yi hoặc x + yj. Hàm hỗ trợ từ phiên bản Excel 2013 trở đi.

Cú pháp: IMCSCH(inumber).

Trong đó:

- inumber: Số phức muốn tìm cosec hyperbolic của nó, là tham số bắt buộc.

Chú ý:

- Nếu hậu tố của số phức khác “i” và “j” -> hàm trả về giá trị lỗi #NUM!

- Nếu inumber là giá trị logic -> hàm trả về giá trị lỗi #VALUE!

- Nếu inumber không phải là số phức-> hàm trả về giá trị lỗi #NUM!

Ví dụ:

Tính cosec hyperbolic của các số phức được mô tả trong bảng dữ liệu dưới đây:

Hàm IMCSCH trong Excel

- Tại ô cần tính nhập công thức: =IMCSCH(C6).

Hàm IMCSCH trong Excel 2

- Nhấn Enter -> giá trị trả về là:

Hàm IMCSCH trong Excel 3

- Tương tự sao chép công thức cho các giá trị còn lại được kết quả:

Hàm IMCSCH trong Excel 4

- Trường hợp giá trị inumber là giá trị logic -> hàm trả về giá trị lỗi #VALUE!

Hàm IMCSCH trong Excel 5

- Trường hợp hậu tố của số phức nằm ngoài các giá trị “i” hoặc “j” -> hàm trả về giá trị lỗi #NUM!

Hàm IMCSCH trong Excel 6

Trên đây là hướng dẫn và một số ví dụ cụ thể khi sử dụng hàm IMCSCH trong Excel.

Chúc các bạn thành công!

Viết bình luận