Hàm ERF.PRECISE - Trả về hàm sai số được lấy tích phân giữa giá trị 0 và một giá trị bất kì trong Excel

Bài viết dưới đây giới thiệu tới các bạn hàm ERF.PRECISE – 1 trong số những hàm nằm trong nhóm hàm kỹ thuật rất được ưa dùng trong Excel.

Hàm ERFPRECISE

Mô tả: Trả về hàm sai số được lấy tích phân giữa giá trị 0 và một giá trị bất kì. Hàm hỗ trợ từ phiên bản Excel 2013 trở đi.

Cú pháp: ERF.PRECISE(x).

Trong đó:

- x: Giới hạn dưới để lấy tích phân ERF, là tham số bắt buộc.

Chú ý:

- Nếu x không phải dạng số -> hàm trả về giá trị lỗi #VALUE!

Ví dụ:

Tính giá trị hàm sai số của giá trị được mô tả trong bảng dữ liệu dưới đây:

Hàm ERFPRECISE trong Excel

- Tại ô cần tính nhập công thức: =ERF.PRECISE(C6).

Hàm ERFPRECISE trong Excel 2

- Nhấn Enter -> giá trị trả về là:

Hàm ERFPRECISE trong Excel 3

- Tương tự sao chép công thức cho các giá trị còn lại được kết quả:

Hàm ERFPRECISE trong Excel 4

- Trường hợp x không phải dạng số -> hàm trả về giá trị lỗi #VALUE!

Hàm ERFPRECISE trong Excel 5

Trên đây là hướng dẫn và một số ví dụ cụ thể khi sử dụng hàm ERF.PRECISE trong Excel.

Chúc các bạn thành công!

Viết bình luận