Hàm SINH - Hàm trả về giá trị sin hyperbolic của 1 số trong Excel

Bài viết dưới đây giới thiệu tới các bạn hàm SINH – 1 trong số những hàm nằm trong nhóm hàm lượng giác và toán học rất được ưa dùng trong Excel.

Hàm Sinh

Mô tả: Hàm trả về giá trị sin hyperbolic của 1 số đã cho.

Cú pháp: SINH(number).

Trong đó: number là giá trị góc (tính theo đơn vị radian) muốn tính giá trị sin.

Chú ý:

- Công thức tính cho sin hyperbolic là:

Công thức

Ví dụ:

Tính giá trị sin hyperbolic của các giá trị trong bảng mô tả sau:

Hàm SINH trong Excel

- Tại ô cần tính nhập công thức: =SINH(D8).

Hàm SINH trong Excel 2

- Nhấn Enter -> giá trị trả về là:

Hàm SINH trong Excel 3

Tương tự sao chép công thức cho các giá trị còn lại được kết quả:

Hàm SINH trong Excel 4

Trên đây là hướng dẫn và một số ví dụ cụ thể khi sử dụng hàm SINH.

Chúc các bạn thành công!

Viết bình luận