Hàm ACOSH - Hàm tính cosin hyperbolic nghịch đảo của một số trong Excel

Bài viết dưới đây giới thiệu chi tiết ý nghĩa và cách sử dụng hàm ACOSH - 1 trong những hàm nằm trong nhóm hàm lượng giác và toán học hay được ưa dùng hiện nay.

Hàm Acosh

Mô tả: Hàm thực hiện tính cosin hyperbolic nghịch đảo của một số, cosin hyperbolic nghịch đảo là giá trị mà cosin hyperbolic của nó là 1 số. Giá trị số đó phải lớn hơn 1.

Cú pháp: ACOSH(number).

Trong đó: number là giá trị cosin của góc cần lấy, giá trị number phải lớn hơn 1, là tham số bắt buộc.

Chú ý:

- Đối số number là giá trị COSH cần tính, hay chính là ACOSH(COSH(number).

- Trường hợp giá trị number nhỏ hơn 1-> hàm trả về giá trị lỗi #NUM!

- Giá trị trả về của hàm ACOSH là 1 số.

Ví dụ:

Tính giá trị cosin hyperbolic nghịch đảo của các giá trị sau:

Hàm ACOSH trong Excel

- Tại ô cần tính nhập công thức: ACOSH(1).

Hàm ACOSH trong Excel 2

- Nhấn Enter -> giá trị cosin hyperbolic nghịch đảo của 1 là:

Hàm ACOSH trong Excel 3

- Tương tự với các giá trị còn lại được kết quả:

Hàm ACOSH trong Excel 4

- Riêng giá trị ACOSH(0)ACOSH(-50) hàm trả về giá trị lỗi #NUM!

Hàm ACOSH trong Excel 5

Do đối số number bằng 0-50 nhỏ hơn 1 -> hàm trả về giá trị lỗi #NUM!

Trên đây là hướng dẫn chi tiết cách sử dụng và một số trường hợp đặc biệt khi làm việc với hàm ACOSH.

Chúc các bạn thành công!

Viết bình luận