Hàm TANH - Hàm trả về tang hyperbolic của 1 số đã cho trong Excel

Bài viết dưới đây giới thiệu tới các bạn hàm TANH – 1 trong số những hàm nằm trong nhóm hàm lượng giác và toán học rất được ưa dùng trong Excel.

Hàm Tanh

Mô tả: Hàm trả về tang hyperbolic của một số.

Cú pháp: TANH(number).

Trong đó: number là số thực bất kì muốn tính tang hyperbolic.

Chú ý:

- Công thức tính tang hyperbolic:

Công thức

- Trường hợp number không phải là giá trị số -> hàm trả về giá trị lỗi #VALUE!

Ví dụ:

Tính tang hyperbolic của những giá trị sau:

Hàm TANH trong Excel

- Tại ô cần tính nhập công thức: =TANH(E7).

Hàm TANH trong Excel 2

- Nhấn Enter -> kết quả là:

Hàm TANH trong Excel 3

- Tương tự sao chép công thức cho các giá trị còn lại được kết quả:

Hàm TANH trong Excel 4

- Trường hợp giá trị number không phải là số -> hàm trả về giá trị lỗi #VALUE!

Hàm TANH trong Excel 5

Trên đây là hướng dẫn và một số ví dụ cụ thể khi sử dụng hàm TANH.

Chúc các bạn thành công!

Viết bình luận