Hàm ROUNDUP - Hàm làm tròn số lên, tiến ra xa số không trong Excel

Bài viết dưới đây giới thiệu tới các bạn hàm ROUNDUP – 1 trong số những hàm trong lĩnh vực toán học rất được ưa dùng trong Excel.

Hàm Roundup

Mô tả: Hàm thực hiện làm tròn số lên, tiến ra xa số 0.

Cú pháp: ROUNDUP(number, num_digits).

Trong đó:

- number: Giá trị muốn làm tròn, là tham số bắt buộc.

- num_digits: Số chữ số muốn làm tròn tới, là tham số bắt buộc.

Chú ý:

- Hàm ROUNDUP hoạt động giống như hàm ROUND chỉ có điều nó luôn làm tròn xuống.

- num_digits > 0 -> giá trị được làm tròn tới số vị trí thập phân được chỉ định.

- num_digits = 0 -> giá trị được làm tròn tới số nguyên gần nhất.

- num_digits < 0 -> giá trị được làm tròn sang bên trái số thập phân.

Ví dụ:

Làm tròn các giá trị sau sử dụng hàm ROUNDUP.

Hàm ROUNDUP trong Excel

- Tại ô cần tính nhập công thức: =ROUNDUP(D7,E7).

Hàm ROUNDUP trong Excel 2

- Nhấn Enter -> giá trị trả về là:

Hàm ROUNDUP trong Excel 3

- Tương tự sao chép công thức cho các giá trị còn lại được kết quả:

Hàm ROUNDUP trong Excel 4

Ở đây với cùng 1 giá trị muốn làm tròn 25.68:

+ Số vị trí làm tròn = 1 -> làm tròn lên, sau dấu thập phân 1 chữ số -> kết quả 25.7.

+ Số vị trí làm tròn = 0 -> làm tròn lên, tới số nguyên gần nhất -> kết quả 26.

+ Số vị trí làm tròn = -1 -> làm tròn lên, sang bên trái dấu thập phân -> kết quả 30.

- Tương tự với cùng 1 giá trị nhưng số vị trí làm tròn đối nhau -> kết quả là:

Hàm ROUNDUP trong Excel 5

- Trường hợp số vị trí làm tròn (số dương) lớn hơn số vị trí sau dấu thập phân của giá trị muốn làm tròn -> hàm giữ nguyên giá trị ban đầu.

Hàm ROUNDUP trong Excel 6

Trên đây là hướng dẫn cách sử dụng và một số chú ý trong quá trình làm việc với hàm ROUNDUP.

Chúc các bạn thành công!

Viết bình luận