Hàm PERCENTILE - Hàm trả về phân vị thứ k của các giá trị trong phạm vi trong Excel

Bài viết dưới đây giới thiệu tới các bạn hàm PERCENTILE – 1 trong số những hàm nằm trong nhóm hàm tương thích rất được ưa dùng trong Excel.

Hàm PERCENTILE

Mô tả: Hàm trả về phân vị thứ k của các giá trị trong phạm vi. Ứng dụng hàm để thiết lập ngưỡng chấp nhận.

Cú pháp: PERCENTILE(array,k).

Trong đó:

- array: Mảng hay phạm vi dữ liệu chứa giá trị cần xác định phân vị, là tham số bắt buộc.

- k: Giá trị phân vị cần xác định thứ hạng, là tham số bắt buộc. Giá trị của k nằm trong khoảng từ 0 đến 1 bao gồm cả 0 và 1.

Chú ý:

- Giá trị k phải nằm trong đoạn [0,1] nếu không hàm trả về giá trị lỗi #NUM!

- Nếu giá trị k không ở dạng số thì hàm trả về giá trị lỗi #VALUE!

- Trường hợp khi k không là bội số của 1/(n-1) hàm PERCENTILE sẽ nội suy để tính giá trị phân vị.

Ví dụ:

Tính giá trị phân vị với số liệu trong bảng dữ liệu dưới đây:

Hàm PERCENTILE trong Excel

- Tại ô cần tính nhập công thức: =PERCENTILE(C6:I6,C7).

Hàm PERCENTILE trong Excel 2

- Nhấn Enter -> giá trị trả về của hàm là:

Hàm PERCENTILE trong Excel 3

- Trường hợp giá trị phân vị lớn hơn 1 -> hàm trả về giá trị lỗi #NUM!

Hàm PERCENTILE trong Excel 4

- Trường hợp giá trị phân vị nhỏ hơn 0 -> hàm trả về giá trị lỗi #NUM!

Hàm PERCENTILE trong Excel 5

Trên đây là hướng dẫn và một số ví dụ cụ thể khi sử dụng hàm PERCENTILE trong Excel.

Chúc các bạn thành công!

Viết bình luận