Hàm MDURATION - Trả về thời hạn Macauley có điều chỉnh của một chứng khoán với mệnh giá giả định $100 trong Excel

Bài viết dưới đây giới thiệu tới các bạn hàm MDURATION – 1 trong số những hàm nằm trong nhóm hàm tài chính rất được ưa dùng trong Excel.

Hàm Mduration

Mô tả: Trả về thời hạn Macauley có điều chỉnh của một chứng khoán với mệnh giá giả định $100.

Cú pháp: MDURATION(settlement, maturity, coupon, yld, frequency, [basis])

Trong đó:

- settlement: Ngày thanh toán chứng khoán chính là ngày sau ngày phát hành chứng khoán được bán cho người mua, là tham số bắt buộc.

- maturity: Ngày đáo hạn hay ngày hết hạn của chứng khoán, là tham số bắt buộc.

- coupon: Lãi suất phiếu hàng năm của chứng khoán, là tham số bắt buộc.

- yld: Lợi tức hàng năm của chứng khoán, là tham số bắt buộc.

- frequency: Số lần thanh toán phiếu lãi trong năm, là tham số bắt buộc có các giá trị sau:

+ frequency = 1 -> thanh toán lãi với tần suất 1 lần/1 năm.

+ frequency = 2 -> thanh toán lãi với tần suất 2 lần/1 năm.

+ frequency = 4 -> thanh toán lãi theo quý.

- basis: Cơ sở dùng để đếm số ngày, là tham số tùy chọn gồm các giá trị sau:

+ basis = 0 -> Số ngày trong tháng là 30 và trong năm là 360 ngày theo chuẩn NASD.

+ basis = 1 -> Số ngày trong tháng là số ngày thực tế theo tháng và trong năm là số ngày thực tế trong năm.

+ basis = 2 -> Số ngày trong tháng là số ngày thực tế theo tháng và số ngày trong năm là 360 ngày.

+ basis = 3 -> Số ngày trong tháng là số ngày thực tế theo tháng và số ngày trong năm là 365 ngày

+ basis = 4 -> Số ngày trong tháng là 30 và trong năm là 360 ngày theo chuẩn EU.

Chú ý:

- Nếu các đối số của hàm không phải là số nguyên -> nó bị cắt cụt thành số nguyên.

- Nếu các giá trị các đối số ở dạng ngày tháng không hợp lệ -> hàm trả về giá trị lỗi #VALUE!

- Nếu yld < 0 hoặc coupon < 0 -> hàm trả về giá trị lỗi #NUM!

- Nếu frequency hoặc basis nằm ngoài phạm vi các giá trị của nó -> hàm trả về giá trị lỗi #NUM!

- Nếu ngày phát hành chứng khoán lớn hơn hoặc bằng ngày thanh toán chứng khoán -> hàm trả về giá trị lỗi #NUM!

- Hàm tính toán dựa vào công thức:

Công thức hàm Mduration

Ví dụ:

Tính thời hạn Macauley có điều chỉnh của chứng khoán biết các tham số sau:

Tính thời hạn Macauley có điều chỉnh của chứng khoán

- Tại ô cần tính nhập công thức: =MDURATION(D6,D7,D8,D9,D10,D11)

Tại ô cần tính nhập công thức MDURATION

- Nhấn Enter -> thời hạn Macauley có điều chỉnh của chứng khoán là:

Kết quả thời hạn Macauley có điều chỉnh của chứng khoán

- Trường hợp ngày đáo hạn lớn hơn ngày kết toán -> hàm trả về giá trị lỗi #NUM!

Trường hợp ngày đáo hạn lớn hơn ngày kết toán

- Trường hợp giá trị tham số frequency vượt ngoài các giá trị của nó -> hàm trả về giá trị lỗi #NUM!

Trên đây là hướng dẫn và một số ví dụ cụ thể khi sử dụng hàm MDURATION trong Excel.

Chúc các bạn thành công!

Viết bình luận