Hàm LOGNORMDIST - Hàm trả về phân bố chuẩn lô – ga – rít lũy tích của x trong Excel

Bài viết dưới đây giới thiệu tới các bạn hàm LOGNORMDIST – 1 trong số những hàm nằm trong nhóm hàm tương thích rất được ưa dùng trong Excel.

Hàm Lognormdist

Mô tả: Hàm trả về phân bố chuẩn lô – ga – rít lũy tích của x. Ứng dụng hàm để phân tích dữ liệu được biến đổi theo lô – ga – rít.

Cú pháp: LOGNORMDIST(x,mean,standard_dev).

Trong đó:

- x: Giá trị để đánh giá hàm, là tham số bắt buộc.

- Mean: Trung bình của ln(x), là tham số bắt buộc.

- Standard_dev: Độ lệch chuẩn của ln(x), là tham số bắt buộc.

Chú ý:

- Nếu bất kì đối số nào không phải là số -> hàm trả về giá trị lỗi #VALUE!

- Nếu x ≤ 0 hoặc standard_dev ≤ 0 -> hàm trả về giá trị lỗi #NUM!

- Phương trình của phân bố lô – ga – rít chuẩn lũy tích là:

Phương trình

Ví dụ:

Tính phân bố logarit chuẩn lũy tích của 6 với số liệu trong bảng dữ liệu dưới đây:

Hàm LOGNORMDIST trong Excel

- Tại ô cần tính nhập công thức: =LOGNORMDIST(D6,D7,D8).

Hàm LOGNORMDIST trong Excel 2

- Nhấn Enter -> giá trị trả về của hàm là:

Hàm LOGNORMDIST trong Excel 3

- Trường hợp 1 trong các giá trị của tham số không phải là số -> hàm trả về giá trị lỗi #VALUE!

Hàm LOGNORMDIST trong Excel 4

- Trường hợp độ lệch chuẩn của ln(x) < 0 -> hàm trả về giá trị lỗi #NUM!

Hàm LOGNORMDIST trong Excel 5

Trên đây là hướng dẫn và một số ví dụ cụ thể khi sử dụng hàm LOGNORMDIST trong Excel.

Chúc các bạn thành công!

Viết bình luận