Hàm NORMSINV - Hàm trả về giá trị nghịch đảo của phân bố tích lũy chuẩn chuẩn hóa trong Excel

Bài viết dưới đây giới thiệu tới các bạn hàm NORMSINV – 1 trong số những hàm nằm trong nhóm hàm tương thích rất được ưa dùng trong Excel.

Hàm NORMSINV

Mô tả: Hàm trả về giá trị nghịch đảo của phân bố tích lũy chuẩn chuẩn hóa - là phân bố có trung độ bằng 0 và độ lệch chuẩn bằng 1.

Cú pháp: NORMSINV(probability).

Trong đó:

- probability: Xác suất tương ứng với phân bố chuẩn, là tham số bắt buộc.

Chú ý:

- Nếu probability không phải dạng số -> hàm trả về giá trị lỗi #VALUE!

- Nếu probability ≤ 0 hoặc probability ≥ 1 -> hàm trả về giá trị lỗi #NUM!

- Phương trình cho hàm mật độ chuẩn chuẩn hóa là:

Phương trình

Ví dụ:

Tính giá trị nghịch đảo của hàm phân bố tích lũy chuẩn chuẩn hóa với số liệu trong bảng dữ liệu dưới đây:

Hàm NORMSINV trong Excel

- Tại ô cần tính nhập công thức: =NORMSINV(C6).

Hàm NORMSINV trong Excel 2

- Nhấn Enter -> giá trị trả về của hàm là:

Hàm NORMSINV trong Excel 3

- Tương tự sao chép công thức cho các giá trị còn lại được kết quả:

Hàm NORMSINV trong Excel 4

- Trường hợp xác suất nhỏ hơn hoặc bằng 0, hoặc lớn hơn hoặc bằng 1 -> hàm trả về giá trị lỗi #NUM!

Hàm NORMSINV trong Excel 5

Trên đây là hướng dẫn và một số ví dụ cụ thể khi sử dụng hàm NORMSINV trong Excel.

Chúc các bạn thành công!

Viết bình luận